ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4321 ถึงข้อมูลที่ 4380 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 73

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501011134  ศรัญญา รัตนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011133  วราภรณ์ คล้ายประสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011131  รัช เหรียญรุ่งโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011130  รณชัย ทองกาวแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011128  เพ็ญวิสา ไข่แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011125  พรสุดา อิ่มมณีรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011124  พณศักดิ์ เทพนิมิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011123  ปริฉัตร พรหมยานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011122  ปรางค์ทิพย์ สังขาชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011119  ประภัสสร วุ่นชูแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011118  นุชรี เหล๊าะเห็ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011116  นริศรา อารมณ์ปลื้ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011113  ทัศนีย์ สุวรรณโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011110  ณัฐพจี โกทะโน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011109  ณัชญา ชีวะเสรีชล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011108  ชนิตา เล๊าะล่อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011106  จันทร์จิรา สมัยกาญจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011105  ขวัญเรือน เหลือสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011103  กรีรดา จันทร์สาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011102  กรองแก้ว นพสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011097  อุไรวรรณ เรียบร้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011093  อังคณา เม่งซ่าน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011089  เสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011087  สุไรยา แกมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011086  สุรสิทธิ์ ชัยทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011083  สุธาทิพย์ ร่มสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011082  สุทธิพักตร์ ทองประจุแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011081  สิริมา คงไข่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011079  วันทนีย์ องสารา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011076  รัตนาภรณ์ วิเชียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011071  พีรพล เสรีรัตนสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011068  เปรมฤทัย ซ้ายโผ้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011067  ปรัศนี ยี่มะเหร็บ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011066  นุชรี วาลีดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011065  นัสมาน ดาโอะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011059  ชนิดา เต่งทิ้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011058  ขัตติยะ พรหมวาส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011057  กิติยา พูลขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011056  ฮาฟิซ ดือเร๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011055  เอกพันธ์ ขวัญนิมิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011054  อุไรวรรณ รักษ์จันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011053  อัญญานี แสงสุริยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011052  อมรวรรณ แซ่วุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011050  หัสชัย หนูศักดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011049  สุวาณี ทิพย์ศรีนิมิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011047  อภิรักษ์ หีดแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011045  สุรเชฐ เหล็มนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011044  สุมิตา เพชรสัจจะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011042  สุดารัตน์ หวังรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011041  สุจิตรา ขวัญทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011040  สิทธิพร มุณีรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011039  สานิต ชายเสย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011038  สหกาญจน์ คงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011037  สลิลรัตน์ สีดอกไม้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011034  ศักดาวุฒิ เรืองดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011033  วิไลวรรณ ศรีวิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011031  วรรณี นาคสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011030  ละออ ศรีสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011029  รัศมี บินอีตำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011028  ยศธร ทวีพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956