ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4381 ถึงข้อมูลที่ 4440 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 74

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501011027  ฟารีดา คงคาลิหมีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011026  ฟารีดา กูเดดาเก็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011025  แพรทิพย์ พรหมทัศน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011024  พยนต์ อ่องหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011023  ปุณณรัตน์ ศักดิ์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011022  ปริตา ไชยชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011021  ประติภา มณีรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011020  นิภาภัทร ทองเกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011018  นันทวุฒิ สมรูป  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011017  หวันยิหวา ชุมช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011016  นงเยาว์ สังข์ขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011015  ธีรวัฒน์ เส้งเล่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011014  ถนัดกิจ วัตตธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011013  ดวงกมล แซ่พัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011012  ณ ภัทร คล้ายนาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011011  ฐานุพงศ์ ชูทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011008  ศันสนีย์ เชาว์นามล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011006  จิราวดี หนูอุดม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011005  จิระพงศ์ หมื่นสนิท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011003  คะเน พันชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011002  คนึงนิตย์ สังข์น้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  496997035  เอกรัฐ สมจิต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997035  เอกรัฐ สมจิต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997034  อำนาจ ฤทธิ์ภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997034  อำนาจ ฤทธิ์ภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997033  อัสสาเร๊าะ หลีเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997033  อัสสาเร๊าะ หลีเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997032  อับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997032  อับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997031  อรุณ แสงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997031  อรุณ แสงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997030  โสภา พันกาแด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997030  โสภา พันกาแด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997029  สิริพร คุณสนอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997029  สิริพร คุณสนอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997028  สราวุธ ปองอนุสรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997028  สราวุธ ปองอนุสรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997027  สมศักดิ์ หลังชาย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997027  สมศักดิ์ หลังชาย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997026  สมศักดิ์ คุณสนอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997026  สมศักดิ์ คุณสนอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997025  สมพร ทิศเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997025  สมพร ทิศเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997024  ศรีภูมิ ชาญเดช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997024  ศรีภูมิ ชาญเดช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997023  วันเพ็ญ ขาวเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997023  วันเพ็ญ ขาวเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997022  ยุวนิตย์ ช่างสาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997022  ยุวนิตย์ ช่างสาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997021  ยงยุทธ ยืนยง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997021  ยงยุทธ ยืนยง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997020  ภูมนาถ พันสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997020  ภูมนาถ พันสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997019  ไฟซอล ยีโกบ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997019  ไฟซอล ยีโกบ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997018  พนารัตน์ มิ่งมาก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997018  พนารัตน์ มิ่งมาก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997016  ปรีชา หมีนคลาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997016  ปรีชา หมีนคลาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997015  ประวิทย์ เจริญวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956