ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4441 ถึงข้อมูลที่ 4500 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 75

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  496997015  ประวิทย์ เจริญวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997014  ประภาส ยุนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997014  ประภาส ยุนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997013  นิรมล มูหำหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997013  นิรมล มูหำหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997012  นเร แสวงรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997012  นเร แสวงรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997011  นงรัตน์ เหมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997011  นงรัตน์ เหมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997010  ธวัช สังข์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997010  ธวัช สังข์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997009  เดชา ปาณะศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997009  เดชา ปาณะศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997008  ดุษณีย์ วณิชชานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997008  ดุษณีย์ วณิชชานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997007  ณัฎฐวุฒิ คำแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997007  ณัฎฐวุฒิ คำแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997006  ญาตาวี ใบดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997006  ญาตาวี ใบดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997005  ซามีลา ยาดำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997005  ซามีลา ยาดำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997004  ชุติมา เล็กบางพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997004  ชุติมา เล็กบางพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997003  จันทนา สุธาพาณิชย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997003  จันทนา สุธาพาณิชย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997002  คณาธิป บุญญารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997002  คณาธิป บุญญารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  496997001  กาญจน์จุรี หมีดหรน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  496997001  กาญจน์จุรี หมีดหรน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997084  อดุลย์ ขวัญมิ่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997083  เสงี่ยม ศรีทวี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997081  สุชาติวิทยา ขวัญแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997076  ศิริมาศ รุยไกรรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997075  วิรัตน์ กำลังเกื้อ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997072  พิลือ เขียวแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997071  พอตา เกตุจิรัฐิติกาล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997069  ประภาส สงบุตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997067  นพดล ครุธน้อย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997064  ธวัชชัย วีระกิติกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997063  ธรรมพร บัวเพ็ชร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997059  คุณภาพ คงเจือ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997058  คำนึง จันทร์เหมือน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997057  คณิต หนูพลอย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492997055  อุบลรัตน์ หนูดำ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997054  อุ่นเรือน หนูจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997053  สุพลา ทองแป้น  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997052  สุดา นุ่นชูคัน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997051  สมจิต หนูพิชัย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997050  วิภาวรรณ แสงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997049  วินิตย์ ไชยทองรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997048  วันดี อินทร์เปีย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997047  วริษกร ไชยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997046  วราภรณ์ พรายอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997045  ลักขณา แสงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997044  ยุพา พุ่มกะฐิน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997041  เพ็ญศรี ชูสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997040  นิพารัตน์ ฐิตภัทธวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997039  นาตยา นาคปลัด  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997037  นภวรรณ สุวรรณประสม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997036  ธัญชนก นิ่มดำ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956