ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4501 ถึงข้อมูลที่ 4560 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 76

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492997035  ชุลีพร สังคานาคิน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997034  ชวาลา สมถวิล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997033  ชลธิชา ปล้องบรรจง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997032  จุฑารัตน์ เอี่ยมสมบัติ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997031  จำนงค์ ทองช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997030  จริยา ขุนเศรษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  492997029  อุไรวรรณ วิชัยกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997029  อุไรวรรณ วิชัยกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997026  อภิชาติ ไชยรุต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997026  อภิชาติ ไชยรุต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997025  เสาวภา ช่วยจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997025  เสาวภา ช่วยจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997024  สุไวยะ เส็นบัตร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997024  สุไวยะ เส็นบัตร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997020  สุชาดา คงเคว็จ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997020  สุชาดา คงเคว็จ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997019  สุขจิตต์ อินทรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997019  สุขจิตต์ อินทรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997018  สินีนารถ จันทร์ลาม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997018  สินีนารถ จันทร์ลาม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997017  สมศักดิ์ คงประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997017  สมศักดิ์ คงประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997016  สมใจ บุญเผือก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997016  สมใจ บุญเผือก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997015  วิจารณ์ พรสัจจา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997015  วิจารณ์ พรสัจจา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997014  พิรม พูลสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997014  พิรม พูลสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997013  พงศ์พันธ์ จันทร์ลาม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997013  พงศ์พันธ์ จันทร์ลาม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997011  นฤมนท์ รักษ์ทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997011  นฤมนท์ รักษ์ทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997010  ธวัช รัตนพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997010  ธวัช รัตนพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997009  ทัศนีย์ รุดคง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997009  ทัศนีย์ รุดคง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997008  ทศพร ตันติกานต์กุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997008  ทศพร ตันติกานต์กุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997007  ดัชณี ปิยะพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997007  ดัชณี ปิยะพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997006  ณัฐชรีย์ ภิรมย์รักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997006  ณัฐชรีย์ ภิรมย์รักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997005  ชุตินันท์ มาสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997005  ชุตินันท์ มาสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997003  จาริณี แก่นทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997003  จาริณี แก่นทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997002  จันทริกา หนูเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997002  จันทริกา หนูเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492997001  เครือวัลย์ สงเล็ก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  492997001  เครือวัลย์ สงเล็ก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  492995007  เสาวคนธ์ อินทองปาน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492995006  สานิตย์ เพชรสุวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492995005  สมมาตร คงมาก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492995003  เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2549
  492051316  วันวิศาข์ ศรีเมือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  492051313  อะห์หมัด ยาหมาย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051309  ภัทราวดี ชินราช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051306  อานิตา เบ็ญดือเระ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051302  อนุวัฒน์ หนูคง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051300  สมหญิง ภักดีชนะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956