ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4561 ถึงข้อมูลที่ 4620 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 77

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492051298  อบีลุกมาน โตะลากอ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051296  ยุวดี ลาหมีด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051294  มะนาเซ เจะเลาะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051292  พันทิพย์ แกล้วทนงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051291  ปณิดา วังขุนพรหม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051289  นูร์ฮูดา เบ็ญซอและ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051288  ทิพสุคนธ์ แก้วจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051287  ณรงค์ฤทธิ์ มีมะแม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051285  ชลธิชา ศิริชุม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051283  วิตรี ส่งสว่าง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051282  ขวัญหทัย เส็นติหย๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051279  พัชรี ชูชาลี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051278  ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051277  จิรศักดิ์ แดงเอียด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051276  อุดมศักดิ์ เสียมไหม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051273  อรอุมา ศิริพรหม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051272  อรนุช อิสระ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051271  สุวิมล ขุนทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051269  รัตนา หลีอรัญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051268  รัชนี ธรรมวาโร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051267  มาติกา ขะมิโดย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051266  พิมพ์ประภา เตย็บอารี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051265  ปัทมา ศรีทวี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051264  ปัทมา เขาไข่แก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051261  นริสา ล่าดั้ม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051260  ซีหรอ หมัดสอิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051258  จริยาพรรณ หยงสตาร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051257  ขวัญจรี สุวรรณชนะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051256  กฤษฎา แก้วรุ่งฟ้า  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051255  กนกวรรณ ราษฎรดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051253  ฮีดาย๊ะ ปูเตะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051250  อุมาวดี ศรีรุจี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051247  อาลิษา ทวีพรหม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051245  อารีย์ จันทร์น้อย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051243  อารีตา ล่าแหละหมัน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051242  อามณี สาและเร๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051240  อาซีส๊ะ ทองโท  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051238  อัสมา นาคทิม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051237  อับดุลฮาเล็ม เปาะอีแต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051236  อัชฌานี ปราศภัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051235  อัจจิมา สุขเกษม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051234  อังสนา นันโท  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051233  อังคณา สุทธิบูลย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051232  อรอุมา พงศาปาน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051231  อรอุมา ถึงศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051230  อรอุมา ขุนนา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051228  อรนุช ปราบดิน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051227  อมรรัตน์ พรหมอ่อน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051226  อภิยา ธนภูรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051225  อภิญญา เศรษฐสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051224  อนุสรา ศรีเพ็ญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051223  อนุสรณ์ ขะมิโดย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051221  อนุรักษ์ จันทร์อ่อน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051220  หทัยรัตน์ ประเสริฐดำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2549
  492051219  หทัยรัตน์ งามขำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051218  เสาวลักษณ์ ดวงภักดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051217  เสาวรัตน์ ฉิมศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051212  สุวิมล กาญจโนภาศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051210  สุรศักดิ์ เกตุเสน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051208  สุภาวดี แก้วพิทักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956