ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4621 ถึงข้อมูลที่ 4680 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 78

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492051207  สุภาพร ทองมาแล้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051206  สูเพียน เจะลอแมแซ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051204  สุปราณี ติ้งหวัง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051203  สุไบเด๊าะ สะนิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051202  สุนันทา พินิจสกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051201  สุนันทา เขียนวารี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051200  สุธาพร โคกเขา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051199  สุดารัตน์ รักดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051198  สุดารัตน์ ปานศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051197  สุดารัตน์ ทองเมือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051195  สิวาลัย ขาวแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051194  สิริมล อิสลาม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051193  สิทธิพงษ์ สอนรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051191  สาริณีย์ นะวะกะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051190  สรินดา เภอเกลี้ยง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051189  สร้อยสุดา ไกรลาศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051188  สมหญิง หมานหนำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051186  ศุภนาถ จ่าโอษฐ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051185  ศิริรัตน์ แซะอามา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051184  ศิริพรรณ กุลดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051183  ศิริพร ศิริเพชร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051175  วันดี เทพทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051173  วลัยพร ศิริทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051171  วรรณี เจยาคม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051170  วรรณา ราตรีพรึก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051168  วรรณภา ขุนมี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051167  วนิดา เกิดบัวทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051165  ไลลา สะมะแอ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051163  โรสลิน มามะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051161  รูสนานี มะลี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051159  รุ่งทิวา สิทธิกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051158  รุ่งทิพย์ พรหมนวล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051157  รัตนา รุณแสง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051156  ระวิวรรณ ฤทธิ์ศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051154  รสนา เกปัน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051152  กัญญาพัชร สลีมิน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051151  ยศศินี ยาแลหวา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051150  มูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051146  มาสลินดา ดือราแม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051145  มาลาวีย๊ะ เส็นติระ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051142  มัลลิกา เพชรอินทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051139  มยุรา หมาดสตูล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051138  มณฑิรา เพ็ญอำมาศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051137  มณฑิรา ทับทิม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051136  ภูสุดา แซ่ฮิ้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051135  ภุมรี ทองราช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051133  ภควดี ยอดประสิทธิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051131  ฟาซียะห์ แวกาจิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051130  ฟาซัน สาเส็น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051129  ธมลวรรณ สวัสดิ์รักษา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051128  พีระดี พิพิธภัณฑ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051127  พิไลวรรณ เกกินะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051126  พัชรี ชูทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051125  พัชราภรณ์ เมฆม่วง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051124  พรพิมล กองเพชร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051123  พรนัชชา โกกิฬา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051121  พรทิพย์ เกื้อชาติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051119  ปิยาพัชร สายศรทิพย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051118  ปิยนุช ศรเกลี้ยง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051117  ปิยนุช แก้วนุ่น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956