ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4681 ถึงข้อมูลที่ 4740 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 79

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492051115  ประสาน สุขดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051114  ปนัดดา สุวรรณะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051113  เบญจวรรณ ฤทธิชัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051111  เบญจมาศ เกื้อสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051110  บูไซบ๊ะ แหละกุม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051109  นูรีดา สาและ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051107  นูรซารีดา สะนิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051105  นุรอามานี โต๊ะยาโง๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051104  นุชจิรา ชูมนุษย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051102  นีรนุช ชายชาติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051099  นิตยา รักเงิน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051098  นิตยา คงแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051096  น้ำตาล เตาทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051092  นันท์ชนก ดีสมประเสริฐ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051090  นราศักดิ์ บ่อหนา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051087  ธีระศักดิ์ กิตติคุณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051085  ธิดาศรี อินทร์จุ้ย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051084  ธิดารัตน์ ชูชื่น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051083  ธิดาพร เทพรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051082  ธิดาพร จิตรเที่ยง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051081  ทิพย์ภาภรณ์ เจิมขวัญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051079  ถนอมศักดิ์ อินทเรย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051078  ต่วนโซเฟีย วาจิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051077  ดวงตา คงใหม่  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051076  ดวงใจ สุขทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051073  ณัฐชยา สิริวัฒนโสภา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051072  ฐิติมา จันทร์คง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051065  เชาวลิต ชูเศษ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051064  ชาตรี บุญทวี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051063  ช่อผกา หนูรอด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051062  ชฎาภรณ์ ช่วยเรือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051061  เจะซอบรียะห์ หะยีสะแม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051058  จุไรรัตน์ เหมสนิท  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051055  จุฑามาศ เสริมทรัพย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051054  จุฑาทิพย์ ซุ่นสั้น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051053  จิราวรรณ อรุณฤกษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051052  จิราภรณ์ เรืองหยู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051046  จริยา แก้วมณี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051045  จรัสศรี พวงแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051042  ขวัญตา ปานขวัญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051041  ขวัญชนก จันทร์ชนะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051040  เกตุสินี มณีกรอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051035  กาญจนา รินทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051030  กรณิกา โกฏิกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051029  กมลชนก หวังกา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051028  กนกวรรณ สังข์ชู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051027  กนกกาญจน์ ขวัญทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2549
  492051025  อับดุลรอฮิม รอยิง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051022  อธิชัย อุไรกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051020  สราวุธ ทองหนูนุ้ย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051019  สมชาย หมาดรา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051018  ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ปาน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051017  วันวิษา เวชสิทธิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051016  มูฮำหมัดคอยรี สะมะแอ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051015  ไพศอล ตาเยะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051014  พิชิต หอยสังข์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051013  พักตร์พิมล ทองนาค  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051012  นาบิล บิลสุลต่าน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051011  นัฐพล ไชยศร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051008  ดนุพล โลหะสวรรค์กุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956