ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4741 ถึงข้อมูลที่ 4800 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 80

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492051007  ดนัย นิยมเดชา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051004  จุรีรัตน์ จันทร์ศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051003  จารี แก้วดำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492051001  กัมปนาท ฉิมดิษฐ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2549
  492041069  รอฮีม หมันเร๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041067  ฮานีซะ แดบอ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041064  สุรัชนี ช่วยบำรุง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041063  สุปราณี รามกร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041062  สุดารัตน์ ช่วยแก้ว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041061  สุชาวดี ทิ้งดำขาว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041058  สัยหน๊ะ หีมล๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041056  วิภา รักษ์ทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041055  วารีรัตน์ ดารากัย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041054  ขวัญจิรา มะยะเฉียว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041052  มยุรา หมานจิต  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041051  มณฑิรา จันทวงศ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041049  ไพลิน โชติรัตน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041046  พยุรัตน์ ปานทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041045  ปริฉัตร เข็มขาว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041044  ประยุทธ ภิญโญ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041043  บุญรัตน์ บุญรักษ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041042  นิตยา คงผอม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041041  นราภรณ์ ชราลักษณ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041040  ธัญพิสิษฐ์ พรหมศิริวรกุล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041039  ทิพวัลย์ กุลรัตน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041038  ณัฐวรรณ ชฎากาญจน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041036  ซอลีหะห์ บือราเฮง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041035  ชัยฤทธิ์ ชูดวงจันทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041033  จิราพร ก่งเซ่ง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041032  จิรพรรณ ใจตรง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041031  จรรย์สมร โมเล้น  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041030  เกศกนก แร่ทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041029  กิติยา สังฆวิจิตต์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041028  กัลยา อุมายี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2549
  492041027  อีกรัม ดือเร๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041025  อรดี พูลสุข  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041024  อดิศร วาลีดง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041023  หวันลานุซา หมิยิ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041022  เสาวลักษณ์ พรหมทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041021  สุนิพา ล่าเต๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041020  สุดารัตน์ ฤทธิจักร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041019  สักรียา ยีรัน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041017  วีระ สะมาพงษ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041015  วัลลภา พราหมเพ็ชร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041013  ลภาภัทร แก้วรัตน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041011  ฟารีฉ๊ะ ทิ้งน้ำรอบ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2549
  492041010  นุสรา อ่อนปาน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041009  นาอีม ดือราแม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041008  นพรัตน์ ทัดมาลา  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041007  นพดล จันทะภาโส  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041004  ดิรันดร์ อูเซ็ง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041003  ซานีย๊ะ ลามาอัน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492041001  จรรยา ใบระหมาน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2549
  492021293  วราภรณ์ คงจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021291  อนุชิต มูเก็ม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021290  ศรนรินทร์ เรืองเทพ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021286  รอตีฟะห์ เตาะสาตู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021283  ชลินนา รักสะอาด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021272  ภราศักดิ์ หอมจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021261  ทาริกา สระมุณี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956