ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 481 ถึงข้อมูลที่ 540 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 9

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521994063  สมใจ นกเขียว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994062  รัตติกาล แก้วบัณฑิตย์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994061  รอฮีม๊ะ ตะนิแร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994060  ยามีละห์ ดำเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994059  วันชัย แซะหมูด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994058  น้ำอ้อย ไกรภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994057  ฐรินดา สังยาหยา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994056  ซูลกิฟลี การี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994055  ชมัยพร รอดกลิ่น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994054  ชมพูนุช จิระพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994053  จุฑาทิพย์ กิจประสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994052  จิรารักษ์ เนติ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994051  กุลธิดา หลังเสด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994050  อนัญญา อินทรภักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994049  นงลักษณ์ เชาว์พาณิชย์เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994048  เอกชัย รอดกลิ่น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994047  อุไรภรณ์ ทองมาก  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994046  อาศีละฮ์ ตันยีนายู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994045  อารฝัน บากา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994044  อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994043  อับดุลลอฮ จันผง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994042  อัจฉรา ไฝมณี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994041  สุพรรณี หนูดำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994040  สุทัศน์ จันทรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994039  ศศิกานต์ เพ็ชรหนู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994038  วันซัลมา ปานากาเซ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994037  วสันต์ สังข์ดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994036  เรณู หลวงคลัง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994035  ไพลิน ทรงนาศึก  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994034  เพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994033  ปรียาพร อั้นทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994032  ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994031  ปรารถนา เมืองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994030  ประภาศรี ธานีรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994029  ธวัชชัย ศรีไทย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994028  ฐิติรัตน์ คงเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994027  เชาวน์ สุวรรณชล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994026  ชัยณรงค์ เนียนเถ้อ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994025  เกษม ลาวนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994024  กิตติมา มุ่งวัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994023  อรวรรณ ดีเบา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994022  สิทธิกร มาตนุมัต  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994021  ศศธร ทองบัวแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994019  วาริส เจะกา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994017  รุสนี ไชยมิกัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994016  รัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994015  รชาวี อ่างทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994014  ภูวนาถ แก้วสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994013  ภาคภูมิ ใสสุข  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994012  ภรภัทร มณีโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994010  ประเสริฐ สุขเพ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994009  ปรเมศวร์ วรรณทองศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994008  นิภาพร ดำขุน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994007  ณัฐิดา อะตะราใจ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994006  ฐิตินันท์ มณีแสง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994005  จุรีรัตน์ สารดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994004  จุฑามาส สุวรรณชาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994003  เกตสิรา แซ่ก๋อง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994002  กาญจนา คงแทน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521077180  นิวาริน แก้วสยศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956