ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4801 ถึงข้อมูลที่ 4860 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 81

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492021260  ตออีหม๊ะ แวยูโซะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021258  ปิยะมาศ ขุนน่าน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021257  ฮำดัน ทากือแน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  492021256  ชุมาพันธ์ ศรีสังข์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021255  ทานตะวัน อินวรรณะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021247  สุพลักษณ์ รักษาสังข์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021245  ศิรินันท์ ทองแก้วเกิด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021244  วัฒนณรงค์ มากพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021241  ยุพา ข้องอุ่น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021239  พรทิพย์ จิตระกูล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021238  เปียทิพย์ ไชยปาน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021236  จุรีรัตน์ จันทร์คง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021235  ขวัญหทัย ต้องลี้พาล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021234  ขวัญชนก เพียรดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
  492021233  อนุธิดา ธรรมสูน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2549
  492021227  เชาวลิต เลี่ยนยงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2549
  492021226  กรกฏ ศรีราช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2549
  492021224  ฟิรดาวส์ อับดุลรอเซะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021218  สุบัยดะ ทับทุ่ย  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021217  สุดา แสงเดือน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021213  วุฒิพงศ์ ทองคำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021212  วิสาข์ พรมศรี  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021211  วิจิตรา งานพีรพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021210  วรรณศิริ ใหมงำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021206  มูฮำหมัด หะยีเดอเร๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021204  มารียะ หะยีลาเตะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021202  มะรอซี ยีตา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021198  พรรณิภา บุตรเอก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021197  ปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021196  ปวิณี ศรีหมูด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021194  นูรไอนี หวังกุหลำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021193  นิอามัร เจษฎาภา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021192  นิตยา สันสาคร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021187  เจ๊ะสูรีนา เจะเด็ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021182  กิตติพัฒน์ จันทร์ด้วน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021178  อมรรัตน์ ไชยสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021177  สุทธิพงค์ เอียดคง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021176  สุชาติ บุญสนอง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021175  สันติ ด้วงดำ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021172  ธีรยุทธ์ อินอักษร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021171  ณัฐพล ช่วยนก  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021170  ณรงค์ศักดิ์ แก้วแดง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021169  วริษฐา สุขย้อย  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2549
  492021168  อุมาวดี สังข์ทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021165  สุจิตรา แสงชัยศรี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021164  สาลินี เก้าเอี้ยน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021163  สารีณา ตาเยะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021162  ศุภลักษณ์ นาคนุ่น  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021161  รัชฎาพรรณ ขุนดำ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021160  รอฮานี บาดง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021159  ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021157  บุปผา พุมโกมล  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021156  โนรี หลงหัน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021154  นิภาวดี ราชพิทักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021152  นภาทิพย์ ภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021148  ฐิติมา เสิดเสน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021146  ซีตีปาตีเม๊าะ อาแด  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021145  เกษรา สันพินิจ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  492021141  อาอีซะห์ แดะ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021140  อาหะมะ กะโด  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956