ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4861 ถึงข้อมูลที่ 4920 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 82

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492021137  อันวา ซีเซ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021136  อรสา ปราบณรงค์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021135  โสภาพรรณ สิงห์ไชย  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021132  สุภัทษร พรหมสุด  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021131  สุดใจ หวังบริสุทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021129  สิริกาญจน์ เลขาลาวัณย์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021125  วนารี วาตา  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021122  รัตนะ เกตุวิชิตร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021121  ระพีพร อาหมาด  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021120  รอมล๊ะ มะประสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021119  ยอดรัก เจ๊ะเร๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021118  มลธิชา สุขขวัญ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021117  มณฑิชา นาควานิช  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021116  ภิรมย์ยา นิยมเดชา  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021115  ภาคินี ชูอินแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021114  ภัทรวดี แก้วอัมพร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021113  ปิยะรัตน์ ฉิมดี  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021107  นวกมน พร้อมประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021106  นรชา มาระนอง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021105  เอกอรรถ สินธุเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
  492021097  จิรวรรณ ธำรงพงศกร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021096  กิตติศักดิ์ บุญทอง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021095  กิตติพงศ์ หนูสงวน  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021094  กรวิกา ชูเมือง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021093  กมลชนก ชูปาน  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549
  492021088  อารีรัตน์ จันทร์เมือง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021087  อายเซาะ บือราเฮง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021084  อาตีกัส เด่นอดุลย์มาตร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021083  อรุณี ลาเตะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021080  สุฮัยลีย๊ะ บาเหมบูงา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021078  สุจิรา พรมแทนสุด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021076  สาวิตรี จิ้วจวบ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021075  สมชาญ รัตนรังษี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021072  รุ่งฤดี เครือมะละ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021071  รีหยาด หลำยี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021069  ยูไวรียะน์ โต๊ะปอง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021067  มุนา ลายู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021065  เพ็ญสุดา สายชลเชี่ยว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021061  ปิยะฉัตร ราชแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021059  ปาตีเมาะ มะอาแซ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021053  นริศรา เทพอักษร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021050  ธวัชชัย ศรีไทย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021048  ดียานา หวันสบูดิน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021044  ซูฮาดา อาแด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021043  ซูลกิฟลี การี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021041  ซูเฟีย สูหลง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021040  ซอฟีย๊ะ สาหลำ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021039  ช่อผกา อ่อนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021037  จินตา ไทรบุรี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2549
  492021036  ฮารีฟีร ดามาอู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021034  อรญา ป้าไหน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021033  อนุสรา บาราสัน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021029  สุริดา เตบเส็น  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021028  สุธาดา นาเลื่อน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021027  สิริรัตน์ พรมภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021026  สิรินาฎ ชูเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021023  สกลวรรษ์ เพชรประกอบ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021020  รอกีเยาะห์ สาแม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021019  เมธิณี คังฆะมะโณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021018  มูรนี มู่สา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956