ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4921 ถึงข้อมูลที่ 4980 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 83

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  492021015  นริศรา สุธัญญาวัชชัย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021014  ธิติมา ขรีดาโอ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021013  ซาลูมา โสดาหวัน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021012  จุฑาพร คิ้วนาง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021009  จันทร์ทรา อรุณลิ่มสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021008  จันทนา หมินหมัน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021007  การเกตุ วัฒนสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2549
  492021005  สุวิชญา ภู่ทับทิม  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2549
  492021004  ศุลีพร จันทร์หอม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  492021003  วนัญชนา เชิงดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  492021001  ธนพร จันทร์จิตจริงใจ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491998005  สุธิรา ชัยรักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วัฒนธรรมศึกษา 2549
  491998004  วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วัฒนธรรมศึกษา 2549
  491998003  เอกสาร (สุธีรศานต์)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วัฒนธรรมศึกษา 2549
  491997524  ยอดชาย พรหมอินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491997523  ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491997519  สุดารัตน์ ชูสิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997518  ยุพเรช พิพัฒน์พงศธร  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997514  ทิพวรรณ เดชสม  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997512  ศิริพร วิชัยดิษฐ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997512  ศิริพร วิชัยดิษฐ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997511  ชุมพล บุญช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997511  ชุมพล บุญช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997510  ชม แก้ววงษ์จันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997510  ชม แก้ววงษ์จันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997509  กระจ่าง พูลศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997509  กระจ่าง พูลศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997508  เครือวัลย์ สุขปุณพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997507  นูเราะห์ หมัดอะดั้ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997507  นูเราะห์ หมัดอะดั้ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997505  ทินกร วงศ์พุทธ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997503  รอฮานา อาดาม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491997501  อาหามะ มะตอเห  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997500  อานนท์ ทองน้อย  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997499  สุวรรณี ศิริโกศล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997498  สุไรย๊ะ บันดาร์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997496  สุมาลี สันเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997493  สุทิศา ภักดีบุรี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997492  สุจิตร สุขสว่าง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997490  สมศักดิ์ ชูศรี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997489  สมภพ เส้งรอด  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997486  ศราวุธ กุฎีรัตน์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997485  วันชัย เมธิโก (เลือดไทย)  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997484  วสัน บินหรีม  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997483  วริวุทธิ์ จันทร์พงษ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997482  วทิตา จิตต์ธรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997481  เลอศักดิ์ วัฒยากร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997479  พรรณทิพา หัสมา  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997478  เปรมรัตน์ อุไรรัตน์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997477  วิธวิทย์ ร่มบัว  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997476  ประโชติกิจโกศล ธมฺมกาโม (หงษ์มณี)  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997474  นพรัตน์ แก้วใจ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997472  ธีรศานต์ ทองแก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997470  ธราดล สุขวนิช  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997468  ซูไวบะห์ สะนิ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997465  ชาตรี เกตุเรน  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997463  ขวัญชาติ ชูแก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997462  เกศสุดา สุขพลอย  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2549
  491997459  อาณัติญาณ์ ศิริวัฒนอธิรกุล  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997457  สายัญ ทองศรี  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956