ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4981 ถึงข้อมูลที่ 5040 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 84

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997456  เศกศรา นราพงศ์ศาสน์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997455  ศุภกร หนูสม  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997454  ศศิวิมล ช่วยแก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997452  มูหัมมัดรุสลี ดามาเล๊าะ  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997450  ปรารถนา พลศรี  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997447  นิธิวดี เขียวจีน  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997446  นาซีเราะห์ เจะมามะ  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997444  ชวณสร นาคมณี  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997442  กัญทิมา ทองเต็ม  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997441  กนกอร สุจินรัตน์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491997439  สัญญา รักขพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พื้นที่ศึกษา 2549
  491997437  สุวิมล มณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491997435  วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491997433  นราวดี โลหะจินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491997431  อุบล กลิ่นหอม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997430  อะห์หมัด สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997429  อรพินท์ สายพรม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997425  สิริพร ละอองสม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997424  สิริพร มณีจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997422  สมสิรี มนัส  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997420  ศลิษา วรรณสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997419  วิจิตรา พันดุสะ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997418  วราภรณ์ สังสง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997417  รัชนี ภู่พัชรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997416  รัชนก พงษ์กาบ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997415  รอสนี บูซามัน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997414  มาลินี มุณีกุล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997412  พิมพ์พร ไชยฤกษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997411  พวงพิศ ศิริพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997410  ปรีดา จันทจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997408  ปุญญิศา เจริญพานิช  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997407  นูรียะห์ เจ๊ะยอ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997404  ธัญญวดี เสพมงคลเลิศ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997403  ธนาพร กิ้มชง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997401  ฐาศิริ ไชยลึก  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997399  ชรีรัตน์ ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997397  ชลิตา บูดาเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997396  จิตราพร ผอมนะ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997395  จารินี มณีแสง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997394  จันจิรา หมุดหวัน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997392  กันญาพร สังข์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491997391  โสภิตา สังฆะโณ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491997389  สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491997387  รัตนา อักษร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491997382  ปฤษณา แจ้มแจ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491997381  ทัศนีย์ คันธิก  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491997380  ดาวเรือง แก่นทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491997374  อำนวย หมัดเลขา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997371  อัจฉรา หนูวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997370  อรุณลักษณ์ ลอยจิ้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997368  อนุวดี กาญจนะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997367  สุกัญญา ไกรนรา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997364  สาทิพย์ ทองนวล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997363  สันชัย รักจุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997362  ศิริวรรณ ยิวสิว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997361  ศศิประภา สุดประไพ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997360  วีรยุทธ ศรประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997358  วรรธนะ รัตนชล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997356  ลักษณา หนูเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997355  เรวัต รัตตะโน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956