ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5041 ถึงข้อมูลที่ 5100 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 85

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997352  ยิ่งยศ แซ่ว่อง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997351  มารีนา มะแซ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997350  ภาวนา นกซิ่น  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997349  พัชรี ขาวพุทธ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997348  พัชราภรณ์ คชินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997347  พรสยาม พรหมวิเชียร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997343  น้ำมนต์ โฆสะโก  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997340  ดวงใจ งามศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997338  ชะมัยภรณ์ ยอดจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997337  พนิตานันท์ ยศไพโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997335  กัณฐ์ธนาศิลป์ ซุ่มซิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997334  กรีสุดา จุติยนต์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997333  กนกอร สินน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491997316  จุไรรัตน์ เอียดแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2549
  491997315  จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2549
  491997312  อามีนา สาแม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491997310  ทิตา ดวงสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491997309  สัญญา จันทร์สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491997308  ศินีนาถ จันดี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491997306  สุชาดา พรหมจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997305  วัลยา ฉิมกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997304  รัชนี เพิ่มทวีทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997303  พรรษา นุ่นศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997302  ปวีณา หวังเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997299  บุตรสดี ติเอียดย่อ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997297  ซายารอ สือนิ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997293  เกสรินทร์ อุเจะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997292  กิสตินา จารู  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2549
  491997291  อิมรอน ขวัญคาวิน  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997290  อัษนีย์ แดงตี  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997289  อัลวาณีย์ มณีโสะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997287  สุปราณีย์ ธัญญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997286  วิสนีย์ นุราช  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997285  วิจิตร นายาว  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997284  วัชรากร โพธิพฤกษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997283  วรัญญา เธียรเงิน  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997282  ลัยลา เหมมันต์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997280  รอสมะห์ กอตอ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997277  เพ็ญรำไพ หนูสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997275  ประสิทธิ์ ลอยวิสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997274  นุรอาซีมะห์ ปะเกสาแล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997273  นารีรัตน์ ภู่กัน  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997272  นัซรียะห์ อาบู  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997271  ทักษิณา เทพประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997270  ดาวรุ่ง ทองก้าย  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997269  ฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997267  ซูบายดะ สือแม  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997266  แจ่มจันทร์ กิมาคม  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997265  จุไรรัตน์ สมบูรณ์มาก  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997264  กัลยานี กาซอ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997263  กฤติยา กนกกช  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997262  กชมน สำกำปัง  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491997261  อิสมาแอน ออสันตินุตสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997261  อิสมาแอน ออสันตินุตสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997259  อัมพร จิตรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997259  อัมพร จิตรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997257  อดิศักดิ์ หวัดแท่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997257  อดิศักดิ์ หวัดแท่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997256  สุรเชษฐ์ ศรีชุมพวง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997256  สุรเชษฐ์ ศรีชุมพวง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956