ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5101 ถึงข้อมูลที่ 5160 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 86

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997255  สุชิต ศรีราชยา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997255  สุชิต ศรีราชยา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997254  สัมพันธ์ ทิพาพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997254  สัมพันธ์ ทิพาพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997253  สวัสดิ์ สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997253  สวัสดิ์ สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997251  สมญา อินทฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997251  สมญา อินทฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997250  วีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997250  วีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997249  วิเชียร บุญสนิท  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997249  วิเชียร บุญสนิท  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997248  วิชิต ดวงจิต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997248  วิชิต ดวงจิต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997247  วันดี ตุลยนิษก์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997247  วันดี ตุลยนิษก์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997244  เยือน ยอดเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997244  เยือน ยอดเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997243  ยาใจ กาญจนนิลบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997243  ยาใจ กาญจนนิลบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997242  มนูญ เสนละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997242  มนูญ เสนละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997241  มนตรี เทพทวี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997241  มนตรี เทพทวี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997239  พลอยสิริ หมวกสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997239  พลอยสิริ หมวกสุข  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997238  พรพรรณ กิติคุณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997238  พรพรรณ กิติคุณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997237  พรชัย ทวิสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997237  พรชัย ทวิสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997235  ปรีชา ยิ่งดำนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997235  ปรีชา ยิ่งดำนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997234  ปราณี ลอยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997234  ปราณี ลอยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997233  ประพันธ์ ส่องศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997233  ประพันธ์ ส่องศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997232  บุญให้ เพชรย้อย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997232  บุญให้ เพชรย้อย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997231  บุญรงค์ บุญราม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997231  บุญรงค์ บุญราม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997230  บุญธรรม เรืองแป้น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997230  บุญธรรม เรืองแป้น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997229  บังอร เพ็ชรขาว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997229  บังอร เพ็ชรขาว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997228  นรินทร์ ยอดไชย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997228  นรินทร์ ยอดไชย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997226  ทวีชัย คงรื่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997226  ทวีชัย คงรื่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997225  ทวี บุญปล้อง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997225  ทวี บุญปล้อง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997224  ทวี หนูพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997224  ทวี หนูพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997223  ทนงศักดิ์ ปรเมษฐานุวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997223  ทนงศักดิ์ ปรเมษฐานุวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997222  ดำรง ฉันทจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997222  ดำรง ฉันทจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997221  ณัฏยา ลือกิจนา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997221  ณัฏยา ลือกิจนา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997219  เชิงนาถ มณีรัตนโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997219  เชิงนาถ มณีรัตนโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956