ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5221 ถึงข้อมูลที่ 5280 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 88

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997185  มาเรียม ลงซูซา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997185  มาเรียม ลงซูซา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997184  ฟิกกรี ยีระ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997184  ฟิกกรี ยีระ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997183  ไพศาล อาแซ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997183  ไพศาล อาแซ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997182  พิเชษฐ์ มามะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997182  พิเชษฐ์ มามะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997181  นูรีซาน สามอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997181  นูรีซาน สามอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997179  นูรดีน อาบู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997179  นูรดีน อาบู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997178  นิสิต จิยี่งอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997178  นิสิต จิยี่งอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997177  นิฟาริด หะยีนิมะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997177  นิฟาริด หะยีนิมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997176  ดอรอแม หะยีปิยวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997176  ดอรอแม หะยีปิยวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997175  โซการ์นอร์ ฮาซานีย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997175  โซการ์นอร์ ฮาซานีย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997174  ซัมสุดีน บอเหง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997174  ซัมสุดีน บอเหง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997172  เจะนิเยาะ มุสตาปะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997172  เจะนิเยาะ มุสตาปะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997170  สุไรยา หนิเร่  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997170  สุไรยา หนิเร่  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997169  สุเทพ เซ่งล่าย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997169  สุเทพ เซ่งล่าย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997168  สุณพล สิทธิรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997168  สุณพล สิทธิรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997167  สุชาดา สงนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997167  สุชาดา สงนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997166  สิรภัทร ชื่นสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997166  สิรภัทร ชื่นสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997165  สนิท ชายสุด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997165  สนิท ชายสุด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997164  รุ่งดล นฤนาทมโนรม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997164  รุ่งดล นฤนาทมโนรม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997163  รัตนวัลย์ กาฬพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997163  รัตนวัลย์ กาฬพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997162  ไพโรจน์ ทวีสุขกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997162  ไพโรจน์ ทวีสุขกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997160  โยษิตา โอทาตพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997160  โยษิตา โอทาตพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997159  พฤษสดี ธุระพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997159  พฤษสดี ธุระพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997158  เปรมเวช กิจนุรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997158  เปรมเวช กิจนุรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997157  ปฏิวัติ แก้วคงศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997157  ปฏิวัติ แก้วคงศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997156  บัญชา เทพี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997156  บัญชา เทพี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997155  นิภา หมื่นไกร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997155  นิภา หมื่นไกร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997154  นภาลัย เกศนี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997154  นภาลัย เกศนี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997153  ธเรศ นรากุลพิสัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997153  ธเรศ นรากุลพิสัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997152  ณัชพล นิลสุพรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997152  ณัชพล นิลสุพรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956