ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5281 ถึงข้อมูลที่ 5340 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 89

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997149  กุลธิดา อุไรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997149  กุลธิดา อุไรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997148  อุทิศ อมรมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997148  อุทิศ อมรมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997146  อับดุลพาต๊ะ หะมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997146  อับดุลพาต๊ะ หะมิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997145  อรุนา ตาเดอิน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997145  อรุนา ตาเดอิน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997144  เสกสันติ์ ปะดุกา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997144  เสกสันติ์ ปะดุกา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997142  สุรพร ลอยวิสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997142  สุรพร ลอยวิสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997141  สุภาวดี เสียงเล็ก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997141  สุภาวดี เสียงเล็ก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997140  สุภาพร ปักษิณศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997140  สุภาพร ปักษิณศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997139  สุภัทรชา ช่างสาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997139  สุภัทรชา ช่างสาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997138  สุดคนึง ทองศรีนวล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997138  สุดคนึง ทองศรีนวล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997137  สายใจ ทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997137  สายใจ ทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997136  สมชาย นวลใย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997136  สมชาย นวลใย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997135  วิไลรัตน์ สังข์สินชัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997135  วิไลรัตน์ สังข์สินชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997134  วิลาวรรณ์ ยิ้มแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997134  วิลาวรรณ์ ยิ้มแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997133  รุจิรา นวลเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997133  รุจิรา นวลเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997132  มณฑิรา จันทร์ดอน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997132  มณฑิรา จันทร์ดอน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997129  พิชัย สุขทาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997129  พิชัย สุขทาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997128  พัณณิตา ผลยะฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997128  พัณณิตา ผลยะฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997127  พัชชลี ทองเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997127  พัชชลี ทองเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997126  พรจิตร์ หลังจิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997126  พรจิตร์ หลังจิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997125  พเยาว์ ทองสวนแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997125  พเยาว์ ทองสวนแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997124  พงศ์พันธ์ สุวรรณชาติสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997124  พงศ์พันธ์ สุวรรณชาติสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997123  ผดุงโชติ ผลวณฺโณ (แซ่ด่าน)  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997123  ผดุงโชติ ผลวณฺโณ (แซ่ด่าน)  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997122  ปริญญา สายชุมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997122  ปริญญา สายชุมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997120  นู่ฮา หวันอาหลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997120  นู่ฮา หวันอาหลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997119  นุสรา สุวรรณมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997119  นุสรา สุวรรณมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997118  นุชรีย์ เทพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997118  นุชรีย์ เทพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997117  นิตยา แซ่อึ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997117  นิตยา แซ่อึ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997116  นวลมณี ไตรภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997116  นวลมณี ไตรภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997115  นริสรา ทองนุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997115  นริสรา ทองนุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956