ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 541 ถึงข้อมูลที่ 600 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 10

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521077177  สุกัลยา หมาดเก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077176  สุกัญญา สว่างภพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077175  สารณี ชอบแต่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077172  วิภาภรณ์ จันหุณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077171  วาสนา ประวัติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077169  วรรณา ศรีไสย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077166  มลิสา หัดขะเจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077164  พจนัตถ์ จันทกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077163  เปรมฤดี สงเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077160  นาซีบะฮ์ เจะโซะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077159  นัฐทริกา ขุนนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077158  ชลธิชา จำปา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077157  ชนิดา ตั้นกิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077156  ชฎารัตน์ ฤทธิรุตม์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077154  จุฑามาศ ไชยณรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077151  จันทร์จิรา ขุนพาล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077150  จริยา หยูทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077149  กัลยา มนตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077147  กรวรรณ ศรีวิไล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521077146  เอื้ออารีย์ ราชพลสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077145  อุไรวรรณ ฤทธิ์ชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077144  อุทุมพร แก้วยศกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077143  อาอีฉ๊ะ โต๊ะเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077140  อัญชนา ชูลีรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077139  ออริษา ด้วนมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077138  อลิสา สุขช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077137  อลิษา จันทรภาพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077136  อริสา บุญลือ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077135  อรอุมา โอฬาร์กิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077134  อรสา เกษเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077128  สุลาวัลย์ สุพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077127  สุรชาติ สุวรรณศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077123  สุนิศา รัตนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077122  สุธิดาภรณ์ มณีโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077121  สุธาทิพย์ อ่อนภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077120  สุฑามาศ พัตจาลจุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077119  สิริรัตน์ ศรีวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077117  สาวิตรี ปานรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077116  สายฝน สุวรรณรักษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077115  สาฝีหย๊ะ บิลสมัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077114  ศุภวรรณ สุพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077113  ศิลารัตน์ หมิแหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077111  ศรีสุดา คลองรั้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077110  ศรัญญา ชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077108  วลัยลักษณ์ ทะบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077107  วรารัตน์ มุนีรุ่งโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077106  วรรณิศา สุวรรณชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077104  ฤดีรัตน์ มูนีกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077102  รุ่งทิพย์ แดงงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077101  รัตนาวดี มีนวลชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077099  รสสุคนธ์ มูสิกะเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077098  รยากร สุขแสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077097  ยุวดี บิณกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077096  ยุวดี กูมุดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077093  ภาวิณี หาญณรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077091  ภาณุมาศ แดสา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077090  ภัสราภรณ์ วรรณขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077089  ฟาริดา อ่อนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077088  ฟาตีมา เบ็นหะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077087  พิมลรัตน์ ฐานะพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956