ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5401 ถึงข้อมูลที่ 5460 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 91

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997077  รัชนีวรรณ ติ้นเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997077  รัชนีวรรณ ติ้นเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997076  รดี นฤมิตสุธน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997076  รดี นฤมิตสุธน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997075  ยูโสบ สุมาตรา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997075  ยูโสบ สุมาตรา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997074  ยาวิระ หลังปูเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997074  ยาวิระ หลังปูเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997073  มะนันท์ ดอแนเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997073  มะนันท์ ดอแนเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997071  พิพัฒน์ เจี่ยรุ่งโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997071  พิพัฒน์ เจี่ยรุ่งโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997069  พรเพ็ญ วงศ์สิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997069  พรเพ็ญ วงศ์สิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997068  พนิตยาพร คงลำพูน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997068  พนิตยาพร คงลำพูน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997066  ประสิทธิ์ เรืองหิรัญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997066  ประสิทธิ์ เรืองหิรัญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997065  นิสุริยา นิม๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997065  นิสุริยา นิม๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997064  นิรมล อากะโรภาษ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997064  นิรมล อากะโรภาษ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997063  ธัญชนก ยอดสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997063  ธัญชนก ยอดสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997062  ธนา ฟุ้งเฟื่อง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997062  ธนา ฟุ้งเฟื่อง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997061  ธงชัย จันทร์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997061  ธงชัย จันทร์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997060  ตติยรัตน์ ช่วยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997060  ตติยรัตน์ ช่วยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997059  เดชา จันทิกาแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997059  เดชา จันทิกาแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997058  จุไรลี่ แมเราะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997058  จุไรลี่ แมเราะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997057  จินตกานต์ ศรีเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997057  จินตกานต์ ศรีเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997056  จริยา นวลเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997056  จริยา นวลเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997055  กุลรัตน์ ช่องรำไพ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997055  กุลรัตน์ ช่องรำไพ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997053  กาญจนา พรหมสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997053  กาญจนา พรหมสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997051  กมลรัตน์ เพ็ชรสีขาว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997051  กมลรัตน์ เพ็ชรสีขาว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997050  เอนก ซื่อตรง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997050  เอนก ซื่อตรง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997049  เอกพงษ์ สุวรรณวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997049  เอกพงษ์ สุวรรณวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997048  อุเส็น เกษตรกาลาม์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997048  อุเส็น เกษตรกาลาม์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997047  อุสมาน มานะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997047  อุสมาน มานะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997046  อารีฟ อัสมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997046  อารีฟ อัสมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997045  อับดุลรอฮีม อูแล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997045  อับดุลรอฮีม อูแล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997044  อรวรรณ ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997044  อรวรรณ ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997043  อติพร สุวรรณคง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997043  อติพร สุวรรณคง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956