ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5461 ถึงข้อมูลที่ 5520 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 92

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997042  อดุลย์ มะหะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997042  อดุลย์ มะหะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997041  อดิศักดิ์ ชำนาญคง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997041  อดิศักดิ์ ชำนาญคง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997040  หิรัญย์ จันทร์หงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997040  หิรัญย์ จันทร์หงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997038  สุรพงษ์ ยุตบุษย์จารุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997038  สุรพงษ์ ยุตบุษย์จารุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997036  สมพร ยากะบิล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997036  สมพร ยากะบิล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997035  ศิวนาถ จินตยะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997035  ศิวนาถ จินตยะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997034  ศักดา กัลยากาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997034  ศักดา กัลยากาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997033  ศศิมาภรณ์ จีนช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997033  ศศิมาภรณ์ จีนช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997032  แวฮารง ตาพา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997032  แวฮารง ตาพา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997031  แวอามีลัต หะยีแวอูมา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997031  แวอามีลัต หะยีแวอูมา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997030  วิชาญ ชูเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997030  วิชาญ ชูเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997028  รอมลี หะมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997028  รอมลี หะมิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997026  มาหามะซายูตี ลีกี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997026  มาหามะซายูตี ลีกี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997025  มาหะมุด สมอดียอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997025  มาหะมุด สมอดียอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997024  มาหะมะอุชมี สาแล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997024  มาหะมะอุชมี สาแล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997023  มูฮำหมัดกอดรี ต่วนมหญีย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997023  มูฮำหมัดกอดรี ต่วนมหญีย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997022  สายูตี อาแวกือจิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997022  สายูตี อาแวกือจิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997021  ปิยศักดิ์ สันธานเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997021  ปิยศักดิ์ สันธานเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997020  ปิญานุช หวังจิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997020  ปิญานุช หวังจิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997019  ปัทมาวดี ชินพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997019  ปัทมาวดี ชินพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997018  ปริพัฒน์ กายอตะฮีปง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997018  ปริพัฒน์ กายอตะฮีปง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997016  ประสานต์ พรหมฉ่ำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997016  ประสานต์ พรหมฉ่ำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997015  บือราเฮง สะอิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997015  บือราเฮง สะอิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997014  นุชนภา ภารตกฤตยาพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997014  นุชนภา ภารตกฤตยาพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997013  นรินทร์ นิมอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997013  นรินทร์ นิมอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997012  นรชัย วุฒิเจริญมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997012  นรชัย วุฒิเจริญมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997011  ทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997011  ทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997010  ซูรีย๊ะ มะยาซิง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997010  ซูรีย๊ะ มะยาซิง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997009  ซุลกิฟลีย์ กะนา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997009  ซุลกิฟลีย์ กะนา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997007  ชุติวรรณ ครุ่ยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997007  ชุติวรรณ ครุ่ยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956