ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5521 ถึงข้อมูลที่ 5580 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 93

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491997004  ฉัตรชัย จันทรเดช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997004  ฉัตรชัย จันทรเดช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997003  จำเริญ ไชยชูลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997003  จำเริญ ไชยชูลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997002  จรัญ เหล็มเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997002  จรัญ เหล็มเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491997001  เกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491997001  เกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995069  สูรียานี สือนิ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491995065  ดำรงค์ ชีวะสาโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491995064  เรน จีหยวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491995059  สุณิสา ชิณนะพงศ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491995057  ปริญญา ขวัญทองยิ้ม  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491995056  นิศารัตน์ กุลกชพร  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491995055  ปณิธาน มากนวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พื้นที่ศึกษา 2549
  491995054  สิทธิชัย ศรีวงษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491995053  พรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2549
  491995051  พรศิริ ทองแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2549
  491995045  วรัญญู ดำเด่น  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2549
  491995041  อัญชริกา จันจุฬา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491995039  ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491995038  สิริรัตน์ วงศ์จิตต์ซื่อ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491995037  พัชนี เกตุพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491995035  ชวลิต สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491995034  ขวัญตา แซ่ก๊ก  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491995029  ศราวุธ สุวรรณวรบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491995028  วิลาศิณีย์ อินทร์ชู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491995024  อุใบ หมัดหมุด  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995022  สุเทพ สุดเอี่ยม  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995021  สายธาร วิลัยพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995018  มนทกานต์ จันทมัตตุการ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995017  มณฑา วิชัยวุฒิ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995016  พยงค์ งอกงาม  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995015  ฝนทิพย์ พริกชู  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995011  กัลธิดา ทองแป้น  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2549
  491995010  อนุสรา สุวรรณวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995010  อนุสรา สุวรรณวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995009  สุไรยา สะมะลาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995009  สุไรยา สะมะลาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995007  มนตรี รัตนจิตตภิญโญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995007  มนตรี รัตนจิตตภิญโญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995005  นุห์กานต์ เอสเอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995005  นุห์กานต์ เอสเอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995004  นาตยา ไชยกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995004  นาตยา ไชยกูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995003  ธีระวิทย์ สกุณา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995003  ธีระวิทย์ สกุณา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491995001  กนกกร ศิริสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2549
  491995001  กนกกร ศิริสุข  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2549
  491994033  ไอนิง มีซา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994032  อาทิตยา สำราญอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994031  โสรยา พัฒทวี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994030  เสาวนีย์ บุญแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994029  สูใบดะห์ เจ๊ะดือเร๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994028  สุไวบ๊ะ บือราเฮง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994027  สุรีรัตน์ สินกัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994026  สุธิรา ธรรมชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994025  สมเกียรติ ยังจีน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994024  ศิริกานต์ กันนัย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994023  ศิริกัญญา กิตติวุฒิ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956