ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5581 ถึงข้อมูลที่ 5640 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 94

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491994022  ศศิธร ไทยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994021  วิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994019  รุสลีนา ดือรามะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994018  ยามีละห์ สุกี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994017  พุธินันท์ รัตคาม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994016  พิชามญชุ์ สิทธิกูล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994015  เบญจวรรณ เกื้อกูล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994014  เบญจมาศ แซ่อึ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994013  นิสา ชอบกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994012  ธนิดา หนูแป้น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994011  ธณัชชา ทองบุรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994010  ทิพวัลย์ ขลิดรัม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994009  ทัศนียา เพชรชู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994008  ณัฐธิยาณ์ ปานสีใหม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994007  ซูไรดา มาแม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994006  ชมพูนุช เพ็ญจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994005  เฉลิมพล มีดวง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994004  จุรีย์ ไก่แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994003  จุฑามาศ ลาชโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994002  เขมภพ นพคุณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491994001  กิตติมา ฐิตะธรรมกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2549
  491087600  อภิเดช พลายด้วง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087599  เอนก อาจวิชัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087597  สุวิทชา เพ็งมี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087595  สุริยะ กุมมาร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087591  สุธนต์ บูรณะวงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087588  สิริมา แก้วบุตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087586  สาวิตรี พรหมเดช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087582  สมพงษ์ ภาพพิธี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087575  วีระยุทธ คมวัฒนะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087574  วีระยุทธ์ ปิ่นทองพันธุ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087572  วิโรจน์ อินพรม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087571  วิชชุตา หาญสุวัฒน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087569  วัชรินทร์ รุ่งรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087565  ลักษรา แซ่ตั่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087563  รวิกร สังข์ศิริ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087562  เยาว์วภา นิลแสงศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087554  พลินทร เลิศศักดิ์พณิชย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087553  พนากร อินทา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087549  ประธาน ยิ้มมงคล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087542  นันทพล สมสุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087536  ธเนษฐ เมืองชู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087534  ทศพร กฤตยานาถ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087531  ไชยวัศ พุ่มแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087527  ไตรรงค์ กลางถิ่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087523  ณัฐธิดา แสงสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087522  ณัฏฐ์กฤติ กฤตธานินนิพัทธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087520  ซ้อน สุขเทพ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087515  ชนาเมธ อักโขสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087512  จิราภรณ์ ธรรมรงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087507  เขมรัฐ หมาดหลี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087505  กนกพิชญ์ บุญสุริยวงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087503  กิตติชาติ สุวลักษณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087501  กัมพล อ่องวงศ์วัฒนา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087058  อำนวย พิณสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087056  อมร รักญาติ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087049  สุรัยญา หมัดร่วม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087047  สุรนาจ มานะพัฒนพงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087040  สามารถ บุญทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491087038  สมพล ขวัญยืน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956