ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5701 ถึงข้อมูลที่ 5760 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 96

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491081190  ธีรศักดิ์ ไชยพล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081189  ธีรยุทธ์ ยุมะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081187  ธีรกานต์ เชิงเชาว์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081186  ธิติยา ศรีสวัสดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081185  ธรรมนูญ แออิ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081184  ธนพล ทิพย์ศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081183  เทพปกรณ์ ทองคำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081182  เทพกร สมพงษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081181  ทรงธรรม เมืองไทย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081176  ณัฐวุฒิ คงไข่  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081175  ณัฐวัตร รัตนบุษย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081174  ณัฐฑิยา จอมพงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081171  ซูปียัน เจ๊ะอาแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491081170  ชุดานุช วิสะมิตนันต์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081168  ชาญวุฒิ บุญรอด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081167  ชัยรัตน์ คชินทรโรจน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081166  ชมพูนุช มั่งคั่ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081165  ชนาธิป สุวรรณรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081164  เฉลิมพล พุทธารักษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081163  จุฬาลักษณ์ นิลสม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081161  จุฑารัตน์ ดีมาก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081160  จิรพงษ์ เทียนกูล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081159  จิตราพร พ้นภัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081158  จักรพงค์ ประกอบการ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081157  จริยา ชูมณี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081156  จงกลณี อุดมกาญจน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081155  คมกริช จรัสวัฒนาพรรค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081154  เกยูร เกปัน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081151  กิตติมา กรอบเพชร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081149  พรรณเพ็ชร มณีสว่าง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081147  กวินทร์ อวะภาค  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081146  กฤษณา สุดภัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081145  กฤษกร สายนาค  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081144  กฤดกานต์ กฤษณะพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081143  กรทิวา ศรีละมุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081142  ซุฮัยรี บินสาอิ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081141  โอภาส จิตตระกูล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081140  อุสมาน สะอิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491081139  อุราวัลย์ ขวัญรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081138  อัญชลี ศรีสุวรรณโน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081137  อรพรรณ บุญส่ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081136  อภิมุก เกษตรสมบูรณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081135  อนุสรา สุวรรณสะอาด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081134  อนุศักดิ์ พระยีเกะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081133  อนุชา บัวอนันต์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081131  เหนือปกาศิต แซ่ลี่  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081129  โสภิดา ปรีดาสุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081127  แสงรวี พุดซ้อน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081126  เสาวลักษณ์ บำรุงหนูไหม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081125  สุรียาณี ฮามะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081123  สุภาวดี สายวารี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081121  สุธรรมา วงศ์วาสนา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081120  สุดาวรรณ เรืองพุทธ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081119  สุกัลยา นาคเล็ก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081118  สิริศักดิ์ เรืองดำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081117  สะรัญญา คงเอียด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081116  สวพร วันปู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081114  สมรกมล ยกถาวร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081113  สมพร แก้วจร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081112  สมชาย เส้งดำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956