ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5761 ถึงข้อมูลที่ 5820 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 97

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491081110  ศุภวัตร เป้าทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081109  ศิริพร วรรณพงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081107  ศิริกรณ์ ยงเกียรติกานต์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081106  ศศิวิมล ทองแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081105  ศศิธร หอมคำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081104  ศรัญญา รัตนา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081103  เวชสิทธิ์ อินแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081100  วิโรจน์ รัตนอุไร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081099  วิชัย ขุนแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081097  วัลยา นาคสง่า  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081096  วัชรินทร์ ชินวงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081095  วัชรินทร์ จันทรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081094  วรลักษณ์ ชาพิมล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081093  วรรธิดา ทองพรหม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491081090  รูซีลาวาตี หะยีสาอิ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081089  สุนีย๊ะ มุสา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081088  รุจิรัตน์ ลอยวิสุทธิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081087  ราตรี เดชอรัญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081086  รัตนาภรณ์ กุลวานิช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081083  มาลียา ไชยศักดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081082  มาฆะ ไชยแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081080  ภูริทัต ตรีวัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081079  ภาณุวิชญ์ พลับจีน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081078  ฟารินดา สือแม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081077  เพ็ญศิริ ฤทธิ์มงคล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081076  เพ็ญวิสาข์ วิจิตรภาพ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081074  เพ็ญนภา แท่นมณี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081072  พีรศักดิ์ อุบลวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081070  พัธรี มะจะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081067  พงศ์ปณต ปาฐะสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081064  ปัทมาพร ถนนทิพย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081062  ปองลักษณ์ สะแหละ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081061  ปวีณา สาแล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081057  โนรอีดายู บือราเฮง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081056  เนติ หวังกุหลำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081053  นิภาพร แสงวิเชียร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081050  นาถยา เขมะวนิช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081049  นันทิตา นิมมานรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081048  ธีระพงศ์ ทองขวัญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081047  ธิติมา เพลินบุตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081046  ธนัฐ ดำริห์ใจจริง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081044  เดือนกาวิล ชูถนอม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081043  ดวงเดือน ชนะภัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081041  ดนัย นวลส่ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081040  ณัฐนนท์ อินทองมาก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081039  ณิศารินทร์ ศรีวิลัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081038  ยศวริส กงจิบ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081037  ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081035  ซูซัน เจะแม็ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081033  ชุติมา อินทร์เกลี้ยง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081031  ชญาณิช สุวรรณมณี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081029  เจษฎาพร หนูสุก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081027  เจษฎา ชีวะหิรัญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081025  จุฬาลักษณ์ ช่วยรอดหมด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081024  จุฑาทิพย์ เพิ่มเดช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081022  จิราพร เพ็ชรชุม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081021  จิราพร เกิดวั่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081020  จิรวุฒิ คงสม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081019  จำเริญ เรืองพุทธ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081018  ชฎาธาร คงจันทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956