ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5821 ถึงข้อมูลที่ 5880 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 98

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491081016  จริยา สิธิราม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081015  จริญญา นวลละออง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081014  คงศักดิ์ บ่วงราบ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081013  เกสิรินทร์ สุวรรณเรืองศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081012  เกสรา พรหมสมสู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081011  กุลยารัตน์ ชาญณรงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081010  กิตติมา พันธวงศาโรจน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081009  กาญจนา โปจีน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081008  กัญญารัตน์ บุญเพ็ชร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491081001  ณิชชา แก้วนุ้ย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2549
  491077598  อริษา บิลนุภัทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077596  สุดา เล็กสุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077595  สายพิณ มะเดื่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077593  บุญโชค ยอดหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077591  อุไรวรรณ จรงค์หนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077589  อาอีฉ๊ะ บิลหมุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077587  อารมย์ สุวรรณกระจ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077585  อัมพิกา จันโท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077584  อัมพวา สกาวกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077583  อัญชลี ศรีนุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077582  อัญชลี ไชยวงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077581  อัจฉรา หะรัตพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077580  อัจฉรา บิณกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077579  อัจฉรา ทิพย์รองพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077578  อังสุลิน สุวรรณา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077577  อังสุมา สุวรรณา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077576  อรุณี ภูมิสาร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077575  อรอุษา สังข์หิรัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077574  อรอนงค์ เช้าแป้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077572  อรวรรณ จิตติศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077569  อรทัย กาฬปักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077568  อนุสรา มารอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077563  เสกสรร ชูบัว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077557  สุปราณี แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077556  สุนิษา อินทร์ยอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077554  สุนันทา เฉี้ยงเลี่ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077553  สุดใจ ปิราช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077551  สุกัลยา ฆังรัตนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077550  สิรินันต์ สุวรรณสาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077547  สายบัว อินทะริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077545  สราวรรณ เกื้อหนุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077544  สมถวิล ทิพรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077543  สมชาย สำเภาสงฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077542  สมใจ ขุนไกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077541  สถาพร สุวรรณขำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077540  ศุภรวรรณ เต็มสงสัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077538  ศิริพร ขวัญแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077534  วิไลวรรณ มณีโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077531  วิชุดา ศรีไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077530  วิกานดา สิงห์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077529  วาสนา อินทสระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077528  วันท์วิภา บำเพ็ญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077527  วรางคณา แก้วยอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077526  วรากิจ สุขุมาลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077523  วรรณวิภา ทิพย์มณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077522  วรรณธิดา แสนเสนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077519  ลสิตา มงคลสิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077518  ลไมพร บกสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077516  รุ่งนภา เปียทนงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077513  รัศนีย์ แก้วทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956