ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5881 ถึงข้อมูลที่ 5940 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 99

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491077512  รอบียะ สาแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077511  ร่อเฉด ใบอิสสระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077510  ยุทิตา สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077506  ภัทราพร มะมัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077505  ภัทรนดา พงษ์กาบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077502  พัชรินทร์ เณคราช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077501  พนารัตน์ มาศเมฆ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077500  ผกาวรรณ ล่องหน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077495  เบญจพร เกื้อตุ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077494  บุญเหลือ พันธุ์คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077493  นิภาวรรณ ศรีวิลัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077492  นิตยา หลงสาและ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077490  นารีรัตน์ วงศ์คณานุรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077486  นภาพร ยกรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077485  นงเยาว์ เมืองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077481  ตุลาพร มะแซ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077480  ตรีสุคนธ์ ใหม่วัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077479  ดาริกา เพชรแสนเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077478  ดวงสุรีย์ พูลสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077477  ดวงพร ไชยวรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077476  ดวงพร เครือแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077475  ดรุณี ขันทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077472  ณัฐกาญจน์ เมฆจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077470  ไซหน๊ะ หมัดหมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077469  ชลิดา เด็นหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077467  ชนิดา พันธุสระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077466  ชนิดา จันทรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077463  จุฬารัตน์ ถาวรเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077461  จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077459  จิตราพร หมัดเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077458  จำนงค์ หมอน้ำร้อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077457  จารุพิชญา คงสา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077454  จริยา อภิชาโต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077450  ขนิษฐา ศักดิ์วรเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077449  โกวิท สังข์ศรีเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077447  กุสุมา อุ่นสอน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077446  สุกัญญา หีมหมีนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077444  กฤษณี จามิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077442  กนกวรรณ หมวกมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077441  กนกวรรณ ธรรมจินโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077440  กนกวรรณ ทริทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491077439  ฮ่าส่าหน๊ะ สายสะอิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077438  ฮาซัน หะยีหะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077437  ธัญลักษณ์ บาซอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077435  อำพร มณีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077433  อารีย์ บุญมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077430  อาซีซ๊ะ เหมรา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077429  อัสมาอ์ ตาเดอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077428  อัมพรรณ แก้วมรกฎ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077426  อัจจิมา พันแหลมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077425  อวัสดา ฮะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077424  อริยา คงเกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077423  อริญา ผุดดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077421  อรอนงค์ เจริญศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077416  อรรถนีย์ แก้วคล้าย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077415  อรพรรณ เกตุวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077413  อมรรัตน์ บุญแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077411  หทัยกาญจน์ อักษรธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077409  เสาวณี เพ็ชรศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077408  สุรีย์รัชต์ ศุภวิจิตรกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956