ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 5941 ถึงข้อมูลที่ 6000 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 100

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491077407  สุรีย์ ภู่กัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077406  สุภาวดี ศรีดำอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077405  สุภาภรณ์ อินทรสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077404  สุภาพร เวชสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077402  สุพัตรา อังจุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077401  สุพรรษา คงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077398  สุนทรี เมฆสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077397  สุธีรา ธาราเวลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077396  สุธาทิพย์ จุหม๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077395  สุดารัตน์ ปังแลมาปุเลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077394  สุดใจ สร้อยสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077391  สุขุมาภรณ์ ธรรมโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077389  สุกานดา แซ่ลิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077386  สิริมาพร เพชรจุฑา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077385  สิรินทรา ดนยะแหละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077384  สาวิตรี เพชรขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077383  สาลิตา คงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077381  สาริณี ใคลคลาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077380  สารภี ขาวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077379  สายพิน เจ้าสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077378  สรายุทธ ทองเจิม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077377  สรภัส เส้งสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077374  ศุภลักษณ์ คำพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077373  ศิววงศ์ มะอักษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077372  ศิริวรรณ ผ่องสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077370  ศิริลักษณ์ กิจประสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077368  ศิริภรณ์ แก้วขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077367  ศิริพร โส๊ะหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077366  ศิริพร เพชรการณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077364  ศิริกัญญา เจริญศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077362  ศรีสุดา ประทุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077361  วีรยา ซกซื่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077360  วีณา สง่าบ้านโคก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077359  วิสาข์ จิตราวุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077358  วิษา ไชยมนตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077357  วิลาสินี แดงสมแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077356  วิลัยพร คารมดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077355  วิมลรัตน์ บุญอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077354  เบญญาภา จันทร์เมธา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077352  วิภาวดี สนิทมิสโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077350  วิชุตา หวังแห  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077348  วัลวลี เลี้ยงชีพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077345  วันดี บุตรกลัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077344  วัชรีญา ศรีชูทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077343  วลัยภรณ์ ปานแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077341  วราภรณ์ ขุนกาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077340  วรรษมน ตันธิวุฒิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077339  วรรณี อาชาทรง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077337  วรรณา ทิมมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077336  วนิดา หวั่นเส้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077335  วนิดา หมัดอาหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077334  ลีลาวดี ทองคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077330  รุ่งนภา ซ้วนเล่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077328  รัตนาวดี ศรีสว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077326  รัตนา คงเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077325  เยาวเนตร เกตุมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077323  ยุคลธร แก้วล้วนสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077322  มาลิณี สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077320  มัยญานี บินหมัดหนี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077314  ภัครฑิตา ภัควนิตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956