ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 61 ถึงข้อมูลที่ 120 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 2

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521997205  อุไรวรรณ เรืองกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997204  อุทัย เพชรหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997204  อุทัย เพชรหนู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997203  อุทัย ขวัญเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997203  อุทัย ขวัญเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997202  อิสแม แมละมะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997202  อิสแม แมละมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997200  อำนวย พรายอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997200  อำนวย พรายอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997199  อาอีฉ๊ะ สามารถ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997199  อาอีฉ๊ะ สามารถ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997198  อารี ยีบิลละ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997198  อารี ยีบิลละ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997197  อามาน๊ะ หมีนพราน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997197  อามาน๊ะ หมีนพราน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997196  อาบูบากาศ ผอมเขียว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997196  อาบูบากาศ ผอมเขียว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997195  อับดุลฮากีม เมาะบูลา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997195  อับดุลฮากีม เมาะบูลา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997194  อับดุลลาห์ แวนามะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997194  อับดุลลาห์ แวนามะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997193  อับดุลรอฟาร์ ดาเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997193  อับดุลรอฟาร์ ดาเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997192  อับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997192  อับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997190  อัฑฒ์สิทธา เชาว์บวร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997190  อัฑฒ์สิทธา เชาว์บวร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997189  อัจฉรา โชติการ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997189  อัจฉรา โชติการ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997188  ออมทรัพย์ ชูสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997188  ออมทรัพย์ ชูสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997187  อริส สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997187  อริส สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997186  อรอุมา กัณหเวก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997186  อรอุมา กัณหเวก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997185  อรรถพร คำขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997185  อรรถพร คำขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997184  อรพิมล ดำด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997184  อรพิมล ดำด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997183  อรนุช ทองศรีเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997183  อรนุช ทองศรีเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997182  อรทัย ยิ่งดำนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997182  อรทัย ยิ่งดำนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997181  อมรรัตน์ เจ๊ะพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997181  อมรรัตน์ เจ๊ะพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997180  อนุพงศ์ สุวรรณเวหา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997180  อนุพงศ์ สุวรรณเวหา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997179  อครัญญ บากา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997179  อครัญญ บากา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997178  ไหมมูล แมะตีเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997178  ไหมมูล แมะตีเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997176  สุวิทย์ เจะโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997176  สุวิทย์ เจะโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997175  สุวรรณา ทองคณารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997175  สุวรรณา ทองคณารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997174  สุวดี เจริญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997174  สุวดี เจริญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997173  สุลตรณ์ หลังเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997173  สุลตรณ์ หลังเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997172  สุไรยา นิยมเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956