ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 601 ถึงข้อมูลที่ 660 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 11

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521077086  พิมพ์พารัตน์ อำลอย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077085  พัสตราภรณ์ ไชยชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077083  พรรณษา หนูโม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077082  พงศ์เทพ นาคเทวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077080  ปิยธิดา เจียรวณิชชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077079  ปานรวี รักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077078  ปวีณา เหมกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077076  ปราณี ดีพาส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077075  ปทุมวดี อณุชาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077073  นุสรา พริกคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077071  นิลวรรณ ไชยประดิษฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077066  นงลักษณ์ สุขัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077065  ธันยาภัทร์ พุทธัสสโรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077064  ธัญภัค พึ่งประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077062  ธนวรรณ เพ็งจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077061  ทิพวรรณ องอาจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077059  ทิพวรรณ นวนหุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077058  ทัศพร ไกลถิ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077057  ดารารัตน์ ชูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077055  ชากรี กันอุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077052  จุฑารัตน์ ศรีสุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077050  จิราลักษณ์ สุขแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077048  จริยา มิสโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077047  จริยา ขุนเพ็ชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077045  จตุพร แก้วไสย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077041  กิดากาน สุภาพบุรุษ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077039  กาญจนา สุระกำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077038  กัลยา จันทภาโส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077035  กนกวรรณ สมบัติยานุชิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077034  กนกวรรณ นิลพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521077033  อรพรรณ ปิหิรัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077032  อภิมุข เกื้อก่อบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077031  โสธิยา มีดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077030  เสาวลักษณ์ ชุมแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077029  สุพัตรา แซ่หลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077027  ศิราภรณ์ แซ่อุ่ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077026  ศศิธร ผุดมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077025  วิไลวรรณ วงศ์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077023  วัลลี นุ่นโย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077022  วันวิสา ทองมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077019  มาเรียม อุเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077018  มะลิสา วรรณมาโส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077014  ปวรรณรัตน์ ศรีสว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077013  นุชจรีย์ ทองเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077010  ดาราวัลย์ พรหมเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077009  ณัฐทิชา ชูสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077007  ชาลิสา แก้วอัมรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077004  กาญจนา โพธิโสดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521077003  กรรณิภา หนูพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073215  อุทัย เพ็งหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073214  อารีรัตน์ ทองมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073213  อาภาพร กองทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073212  อัญญานี ดวงจังหวัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073211  อนงค์นาฎ อะชัยยัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073210  วิภาวรรณ ขุนศรีเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073206  สุทาทิพย์ พรมเรืองโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073205  สุกัญญา วิลาธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073203  วลัยพัชร์ ไชยชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073201  วราพร ขาวนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073200  วราพงค์ เดชะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956