ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6001 ถึงข้อมูลที่ 6060 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 101

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491077313  ภัคจิรา คำจันลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077308  พิศสมัย แดงเวชงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077306  พิทักษ์ แซ่ใหล้  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077305  พิทยา คล้ายแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077304  พัชรี ส่งเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077301  พัชราพรรณ อุไรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077299  พวงเพชร ขันทกะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077297  พรพรรณ จันทะโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077296  พรพรรณ กิติโกฬะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077294  พรทิพย์ ศรีนวลขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077293  พรทิพย์ วิเชียรโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077292  พจนีย์ พรหมดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077290  ผุสดี ชุมประยูร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077289  ปิยนุช เพชรสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077287  ปาริฉัตร พันธ์เศรษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077285  ประภา ภู่เพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077284  ประทุมพร วิฑูรนกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077282  ปฏิมา ย้อยเสริฐสุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077281  เบ็ญจวรรณ อิสโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077280  เบญจมาศ ชูขำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077279  บูงา โต๊ะมอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077278  บุหงา พรหมเดชะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077276  นุชรี ชำนาญเพาะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077275  ยุวดี ขันปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077274  นิรมล ยกตั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077272  นิมูรณีย์ นิโว๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077271  นิภาพร บำราญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077267  นารี ดุนี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077266  นาปีเสาะ สะอิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077265  นานิง ตูหยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077263  นันทิยา จันทร์นาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077262  นันทยา อินทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077259  นงลักษณ์ เพชรนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077258  นงลักษณ์ บุญขำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077257  นงค์ลักษณ์ ดำนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077256  ธีรพร สังทองกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077255  ธิดารัตน์ รัตนตรัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077254  ธิดารัตน์ ทองมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077253  วธัญญา เลี่ยมสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077252  ทานตะวัน ทองตราชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077251  ทัติยาภรณ์ นวลสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077249  ดุษฎี วันทยุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077248  ดารุณี องศารา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077247  ดาราวรรณ บุญมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077245  ดวงชีวัน บัวหลวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077242  ซารีฮะห์ มะดือเระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077241  ชัชฎาภรณ์ ซังปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077240  ชลมาศ เทียบคุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077239  ชนากานต์ ศรีวับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077238  แฉล้ม นวลบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077236  จุฑารัตน์ สายแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077233  จุฑามาศ พรหมเมศร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077232  จุฑามาศ คงประดิษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077230  จิราภรณ์ สุวรรณะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077229  จินตนา เหมือนพรรณราย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077227  จินดารัตน์ ประทุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077225  จิตติมา การะหงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077224  จารุวรรณ คชภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077222  จันทร์เพ็ญ พรมสมปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077221  จันจิรา ยิ้มยกกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956