ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6061 ถึงข้อมูลที่ 6120 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 102

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491077219  จรัสศรี หัสตุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077218  จรัสศรี ทองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077217  จรรยา ชายเกตุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077215  ขวัญเรือน ขวัญเย็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077214  ขนิษฐา แดงเหลือ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077213  เกษร เกื้อก่อยอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077210  กิตติยา เพ็ชร์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077209  กิตตินันต์ ทองบริสุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077207  กาญจนา นวลมิ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077206  กัลยา ปล้องช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077204  กัตติกา แก้วด้วง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077203  กัญญารัตน์ อักษรนำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077200  กรองแก้ว มาตีด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077198  กรรณิกา จันทวาโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077197  กมลพรรณ ทองคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491077194  ฮาบีบ๊ะ หลีมานัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077193  ฮาบีบ๊ะ หมะแหม๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077191  อุษา มันหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077190  อุไรวรรณ เขียวมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077188  อำภา โลพะกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077187  อารียา เระเบ็นหมุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077186  อาภาภรณ์ คงตุ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077185  อาทิตย์ ขันเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077184  อัญชลี สีแดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077183  อโรชา ชาชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077182  อรุณ บุญศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077179  อรทัย ดวงแข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077178  อภิรดี สระถึง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077176  อนุสรา ฤทธีอิทธิพัทธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077175  หทัยรัตน์ ทองบัว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077172  สุวัยบ๊ะ หนิจิบุลัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077171  สุรี ปังหลีเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077170  สุมาลี เอียดจุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077168  สุภาพร แบ้สกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077165  สุปราณี สาธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077163  สุธีรา รัตนวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077162  สุธาทิพย์ อาษาสุจริต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077161  สุดารัตน์ อาดสะอาด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077160  สุดาขวัญ มิ่งสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077159  สุดา หลีหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077158  สุดา บุญมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077157  สุกันยา หลำหม๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077156  สุกัญญา พรหมอักษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077155  สิธิมาริยาม ยูนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077154  สาลินี การันสันติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077153  สาโรจน์ มากช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077150  สะฝิน๊ะ สันโต๊ะเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077145  สดุดี สุทธิชล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077144  ศุภาภรณ์ แซ่ยับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077143  ศุภรา แก้วมณีย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077142  ศิรินทรา สังญสนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077136  วิลาวัลย์ เฟื่องฟ้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077133  วันวิสาข์ ลักษวุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077132  วันวิสาข์ ชาติเผือก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077131  วันวิสา สุขธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077130  วันดี หลังเถาะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077129  นรัสวี ฤทธีอิทธิพัทธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077128  วราภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077126  ลักขณา เวชญาสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077125  ลักขณา จันทร์หนูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956