ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6121 ถึงข้อมูลที่ 6180 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 103

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491077124  ฤดีรัตน์ คงรื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077123  โรจนา ธรรมมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077121  รุ่งนภา แก้วอิทริทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077120  รินรดา มิ่งแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077119  รัตนา ฆังรัตนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077118  รัชฎาภรณ์ ไชยพูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077117  รศนีย์ วาลีดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077116  เยาวเรศ คงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077114  เย็นจิตร เจริญรูป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077113  ยุวเรศ รัตนผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077112  ยุวดี สุวรรณโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077111  ยุวดี เจะสา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077109  ยุพร สุวาหลำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077103  ภาดา บิลหร่อหีม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077101  เพชรี แซ่ว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077099  พิมลรัตน์ แซ่ซู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077098  พิมรดา จันทร์อ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077096  พัชรินทร์ บุญสร้าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077095  พรพรรณ ฤทธิ์เทวา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077092  พนิดา กรไกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077090  ปิ่นทอง ศรีวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077089  ปัทมา จิตสมบูรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077087  บุษยา สังญสนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077083  นิภาวรรณ นรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077082  นิดา บินโต๊ะหีม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077080  น้ำฝน จันทร์งาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077079  จิรชยา ณะแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077078  นาฏตยา มุกดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077077  นัถสุธา ขุนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077076  นวลพรรณ กันภัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077072  นงนุช ลอยลิบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077071  ธำรงค์ คงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077068  ธนัชพร สักขพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077065  ทักษิณ พรหมจรรย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077064  ต่วนสาติรอ นิปุเต๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077061  ซอและ บูเดียะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077060  ชูศักดิ์ ยกซ้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077057  ชาตรี รัตนตรัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077056  ชัยยุทธ สีขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077055  ชลิตา ฆังคะมะโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077053  เจียมศักดิ์ ขุนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077050  จุฑาทิพย์ สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077048  จิราพร กิมาคม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077046  จิตติมา ทองรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077045  จารุณี ทองพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077041  จรี ชูธง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077039  เครือวัลย์ พรหมเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077038  ขนิษฐา สุกระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077035  เกศินี ชาปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077034  กิตติมา บุญเพ็ชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077030  กมลวรรณ นิลพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077029  กมลทิพย์ ไชยชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077028  กนกอร บุญนิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077027  กนกวรรณ ครูเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491077026  อารีรัตน์ พรหมคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077025  อรนุช นามมนตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077023  อภิชาติ ปิ่นสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077022  อดิศักดิ์ สว่างอารมณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077021  เมธาพร เบ็ญอาหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491077019  สาริยา ช่วยนุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956