ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6241 ถึงข้อมูลที่ 6300 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 105

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491073287  จิราวดี สรรเสริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073286  จิราภรณ์ ทองนพคุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073285  จิราภรณ์ คงช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073283  จิรภัทร วาระหัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073282  จินตนา จันทระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073281  จิตรทิพ เพ็ชรศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073278  กำพล มูนีกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073277  กาญจนา ตำภู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073276  กัลยา พจนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491073274  อุษณี สุขสมบูรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073272  อุมากานต์ ถาวรวรกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073271  อาริษา อุปการสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073270  อาภรณ์วรรณ บุญชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073269  อาพร ภักดีนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073268  อลิสา สร้อยสุนทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073267  อรอุมา ลิ่มชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073266  อรทัย ชูชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073265  อมรรัตน์ แก้วประชุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073260  โสภา เพ็ชรสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073259  โสพิศ มัดโทเจดีย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073257  เสกสรรค์ ชุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073256  กนัญอร แซ่สิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073252  สุภาพร ศรีสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073250  สุพรรณี หนูฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073248  สาริศา ปิดบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073247  สรัญญา ศรีขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073246  สมพร สังข์คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073244  ศิรินันท์ ศรีสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073243  ศันสนีย์ ยอดหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073242  ศศิวรรณ ยอดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073241  ศศินิภา สงสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073239  ศตรัศมิ์ ใจอาษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073238  วิไลภรณ์ มีศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073236  วิภารักษ์ พรหมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073235  วิชิต หนูวงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073232  วารุณี สุขขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073231  วารินทิพย์ ด้วงผุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073227  วรรณภา บัวแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073226  รัตนา สว่างจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073225  รัตติยา สังฆรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073224  รวิพรรณ คุ้ยเหล็ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073223  รวดี ช่วยเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073222  มาสีต๊ะ เจะลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073221  มัติกา หวังบริสุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073220  มะลิวัลย์ รองพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073219  มณีรัตน์ คังคะมะโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073218  มณฑิตา ศรีพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073215  ปานิศา ป้าทัพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073213  เพ็ญพักตร์ แซ่ว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073212  เพ็ญนภา สุดคำนึง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073209  วรินทร ภูตาพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073208  พัชรี ชูเกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073206  พัชนียา นิยมไทย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073202  ปาลิตา บัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073200  ปัทมา สำนักโหนด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073198  ขัตติยาภรณ์ แก้วทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073197  เบญจมาศ บูงอสายู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073196  เนตรอนงค์ เซ่งฉิ่ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073195  เนตรนภา ทองขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073194  นิศารัตน์ แสงรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956