ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6301 ถึงข้อมูลที่ 6360 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 106

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491073193  นิตยา เกลี้ยงเกตุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073192  นาตยา ชาติประสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073191  นัฐชรีย์ ปิ่นทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073190  นฤมล สาสุธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073189  นฤมล ชนะไพริน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073188  นริสา รัตนาฉันนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073187  นภาพรรรณ แก้วเนื้ออ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073185  นพรัตน์ ฮึงเสงี่ยม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073184  ทัศนีย์ สุวรรณเมฆ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073183  ทัศนีย์ สมคิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073181  ดวงวาสนา ศิริรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073180  ดวงฤดี ชุมแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073179  ดรุณี ทองเอื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073177  ณัชชา ศิลปพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073175  จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073173  จิราพร อุ่นนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073169  กัลญา ผกาแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073168  กรรณิการ์ โหมดทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073167  กรรณิการ์ ทองคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491073166  เอนก พรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073165  เอกศักดิ์ สุขไข่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073164  อุไรวรรณ ชูนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073162  อับดุลเลาะห์ สะมะแอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073160  อัจฉราภรณ์ ตั้งตระกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073159  อรุณศรี ชุมเชื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073157  อรวรรณ หมานเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073155  อรทัย ช่างกลั่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073154  อนุวัฒน์ คงตุ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073153  อนุรีย์ วงศ์มุสา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073152  หายาตี ดาฮิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073150  เสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073149  เสาวภา เอี่ยมชำนาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073147  สุวรรณา มฮามัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073146  สุลีวัลย์ ผลภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073144  สุริยาพร สุคันธพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073139  สุกัญญา ชูช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073136  สาลิกา คงรอดเพ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073135  ส่ารีน่า หมู่เก็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073133  ศศิธร วู้นา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073131  ศจิกา ศรีสวนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073128  วีรยา แปะสุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073127  วิลาวัลย์ ปรีดาศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073124  วิภา หมานระเด็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073123  วินิดา ตราชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073122  วันดี ขาวแดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073120  วราภรณ์ สุขศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073118  วรัญญา เพชรเส้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073116  วรรณวิษา พลัดหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073115  ลัดดาวัลย์ ประกอบทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073113  รัชฎา เทพสุริวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073112  รติกานต์ บรรจงดัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073110  ยุรนันท์ หุตีนันท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073109  มานิดา เสนพริก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073108  มลฤดี นกงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073107  ภิญญา พันยี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073105  เพ็ญประภา จิตต์อักษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073104  พินท์สุดา ศรีระสันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073102  พันธนา ภู่กำเนิดมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073101  พรพิมล ไชยพูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073100  ปิยาภรณ์ แสงวัณณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956