ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6361 ถึงข้อมูลที่ 6420 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 107

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491073099  ปิยะณัฐ มุสิกพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073098  ปัตฐากรณ์ แก้วมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073095  โนรีฉ๊ะ ฮามิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073092  นภาพร ทองเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073090  ธรรมพล จินดารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073089  ทิพย์วรรณ จรีทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073085  ติยตรี อินทร์พรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073084  ดวงพร ประกิจถาวรกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073083  ณัฐสิรี มนูญดาหวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073081  ซาด๊ะ มาอูน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073080  ฉวีวรรณ ศรีนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073076  นิธิศ จันทลักขณา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073075  จินต์ฑิตา วิศวพุฒิวรศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073072  โกสิทธิ์ ขันทกะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073068  กาญจนา เสน่หา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073067  กลอยใจ ชนะพาล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491073065  ฮายาตี นิอาลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073064  อิสมะแอน บิลเหล็บ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073063  อิษฎา ชูชัยวัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073062  อาวา เหรบราเย็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073061  อาริยา สุขสนาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073058  อลิสา นิยมเดชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073057  อรอุมา วังสิโก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073056  อรณา ธรรมรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073055  อภิญญา โจวรรถะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073054  อนุสรา ไชยยันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073053  หยาดพิรุณ บัวงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073052  เสาวรัตน์ ทิพย์นุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073050  สุวิมล สังขพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073049  สุภาวดี ลีตระกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073046  สุพรรณี พรหมบุญทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073043  สุกัญญา สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073040  ศศิมาภรณ์ พรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073038  วิทวัส วัชระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073037  วัลลีลักษณ์ มหาชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073034  วรีภรณ์ ดำอำภัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073030  รอบีอ๊ะ หลงโส๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073029  เยาวลักษณ์ คงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073026  พิชชาภรณ์ บุญแก้วคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073024  ปิยะนุช ปลอดเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073023  ปัทมา ปานช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073021  นุสรา ยอดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073020  นุชลี เพ็งจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073019  นาตยา การันสันติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073018  ธันยพร อนุสาร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073017  ธันยเนษฐ์ มาดยูสุบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073015  ทฤษฎี ใจเย็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073014  ทรงวุฒิ เพชรจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073011  ฐิติมา สะมะแอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073009  จุฑาทิพย์ ทองมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073008  จุฑาทิพย์ เจียรบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073004  ข้อเหร๊าะ สันหมุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073003  กุลยส ถาวราวุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491073001  กมลวรรณ เกลาเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071425  อารยา เจนยงศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071424  อัสณี ศิริสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071419  เสาวคนธ์ แก้วขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071417  สุวรรณา บุญรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071410  วนิดา วุฒิวิศิษฎ์สกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491071408  รุจิเรจ โพชกำเหนิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956