ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6421 ถึงข้อมูลที่ 6480 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 108

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491071405  มติ มนัสศรีสุขใส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491071399  ทิพวรรณ์ ฉีดจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071394  เจ๊ะแหม ยีกาเดียก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071389  อภิรัชต์ ล่าโสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071385  ภรณี วิเชียรรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071373  อุษา จันทร์คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071371  อานนท์ แก้วหนูนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491071369  อัสมาร์ แซะอามา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071366  อรทัย สุขทวีกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071365  อดิศร ยีสมัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071363  สุวรรณา ณ สงขลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071362  สุรีวัลย์ อัญชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071360  สุภา เบญจศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071359  สุภาณี กาญจนวนิชกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071357  สุทธินี พัลวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491071356  สุชาดา นาคมงคล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071355  สุกัลยา สุขสุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071354  สารีนา อาหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071353  สายฝน อนันตวรพจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071352  สลิลาภรณ์ แซ่ว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071351  ศรัญญา หวังเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071349  วิชชุตา ขาวพร้อม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071348  วัชรินทร์ ไชยศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071347  วลัยพร สุนทรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071346  วรารัตน์ นำนาผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071344  วรพงศ์ คงวัดใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071343  เรวุฒิ คล้ายทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071340  รัตติกาล แคว้นปรอท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071339  รอบีย๊ะ เจะอุมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071335  มูฮัมมัดฮาฟิซ อูมูดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071334  มัทรี ฤทธิ์หมุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071333  ภูเบศ กิจไพบูลย์ชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071330  ภักดี บัวสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071327  เพชรจรัส โรจนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071324  พันทิพา ยะฝา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071323  พัชรทร สุกใส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491071322  พวงเพชร ราชพิบูลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071321  พรศักดิ์ สุรชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071319  ปานฤทัย รักษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071316  ปรีดา แซ่ลิ่ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071315  ปภานีย์ สมสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071311  นิลดา หลำโต๊ะและ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071308  ดุลคิพลี หลังจิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071307  ณัฐพงค์ ภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071306  ฐิติพร สังขนุกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071304  เชาวลิต สุวรรณศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071301  เจนศิริ ไข่ขัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071298  กัลยาณี เนาวสินธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071297  กรกิต เจริญศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2549
  491071295  อุดม หนูประสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071291  อรุวรรณ ชัยศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071290  อรัญญา สุวรรณรัศมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071289  อมรรัตน์ ถิ่นนุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071288  อนันต์ หมานละโต๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071286  สุภาวดี รักขันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071285  สุภาวดี ไชยวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071284  สุภาภรณ์ โปจีน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071283  สุดารัตน์ กองทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071282  สิรินารถ ตะวันรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071281  สมฤดี แสงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956