ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6481 ถึงข้อมูลที่ 6540 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 109

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491071280  สมมาตร บิลไบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071279  ศุภานันต์ ทับเที่ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071278  ศิริวรรณ พัฒน์ชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071277  ศิริรัตน์ รัตนะโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071276  ศิริพร เชี่ยวสงคราม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071275  โกสุมากร วุธรา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071274  ศยามล ประเสริฐจริง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071273  วิดา บินสมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071270  วรรณนิษา ดวงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071269  วชิรา วิทยาพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071267  รุ่งนภา ขวัญเพ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071264  ยุภาวดี บิลหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071263  ยาวารี มะเด๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071262  มลุลี โต๊ะเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071261  ภูริวัฒน์ มุสิกะพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071260  พรชนก สุธีรภัทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071259  พกรสิทธิ์ บุญทิพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071258  เปรมวดี นนทพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071257  ปัทมา อาดัม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071256  ปัณฑวัฒน์ หาญวัฒนกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071253  นลินี ตั้งตระกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071252  นฤมล สุขช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071249  ธราธิป จิรวชิรประภากุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071248  ดารารัตน์ สำอางศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071247  ดรุณี แซ่โง้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071245  ชาลิตา ชูวิลัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071244  ชาตรี แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071243  ชญศักดิ์ ไพโรจน์ภักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071242  ฉาหรีผะ ยาชะรัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071241  จิราวรรณ มุณีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071238  จิตรา กาเดอร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071237  จริยา ยูโส๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071235  ขวัญชนก แก้วเหมือน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071234  กิตติยา หมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071232  กรรขยา ศรีจินดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071231  กมลรัตน์ บุญศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071230  กนกพร คงสะระณะคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  491071228  เอวิกา เริงกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071227  เอกภพ กฐินทิพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071226  อุไรวรรณ สุบินรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071225  อุทุมพร รัตนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071224  อินทิรา ผลกฤษณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071223  อาลิษา กิ่งแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071222  อารีย์วรรณ ไม่พรั่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071220  อาฟีดา ดาราแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071219  อานีตา ยูโซ๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071217  อัษฎาภรณ์ ภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071216  อัจฉรา โฮ่ลิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071215  อรวรรณ อร่ามวิทยานุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071213  หทัยชนก บุญศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071210  สุวรรณา ซุ่นสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071209  สุมิลตรา นวลใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071208  สุภาวดี แก้วหีด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071207  สุภารัตน์ ธีรปัญญากิตติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071206  สุภาภรณ์ แซ่มั่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071204  สุภาพร ถนอมน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071203  สุภัทรา โรจนหัสดินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071201  สุนิสา อินทร์เอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071198  สุธาทิพย์ จอกน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071197  สุณิสา หลาหวัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956