ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6541 ถึงข้อมูลที่ 6600 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 110

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491071196  สุจิตรตรา ฉิมพูน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071195  สุกัญญา ศรีชาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071194  ฮีดายะห์ อาดัม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071193  สิริวรรณ พรมทองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071192  สิทธิชาติ ชุ่มชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071191  สานิตย์ ชั้นลิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071190  สะริพ๊ะ หมัดหมัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071189  สราวุธ สุขการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071187  สมฤดี สังข์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071186  ศุภิกา จูฑะวนิช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071185  แวรอกีเยาะ กูเดร์ดาเก็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071184  วิไลลักษณ์ ปรีดาศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071182  วิภาดา ภาชีรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071180  วิจิตรา เซ่งคลิ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071177  วรลักษณ์ ช่อดอกไม้  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071175  ลัดดา ลังศิริรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071174  ไรหนับ ขุนหลัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071173  เรวดี บุญแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071172  รูซีดะห์ ตาเฮ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071168  รัชฎา แซ่ลิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071167  ยุวภา แซ่ลิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071166  มีนัสษา เหรนจิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071165  เภริน ไชยชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071164  ภาวิณี บุนนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071163  ภัทราวรรณ นิยม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071162  ภัทรา แก้วสัตยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071161  ภัทรวรรณ อรุณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071160  ฟารานาซห์ แมะเราะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071158  พัชระพงษ์ อุตตะวงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071157  พัชรพล ศรีเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071156  พวดี เตชะพัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071155  พฤกษา ษัฏเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071153  พรรณลดา สุบินรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071152  ผกาวรรณ ภู่สามสาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071151  ปิยะวรรณ ดำโพธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071150  ปิยะฉัตร วัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071149  ปัทมาภรณ์ ฮั่วเจียม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071148  ปวีณา รักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071147  ปวีณา ม่วงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071146  ณัชชา จิตมาณะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071145  ประทุมพร มาสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071144  ประคอง อติศักดิ์กุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071143  ประกิจ ใจเย็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071142  นูรียะห์ มะเด็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071141  นุชนาถ รักแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071140  นิศากานต์ แซ่ชี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071138  นิภาพร หมู่แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071136  นิตยา ชายเขาทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071134  นฤมล จงจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071133  นพนารถ จารุมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071132  ธีระวัฒน์ เชื่องยาง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071130  ไตรทิพย์ โต๊ะขุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071129  ดัชนียา ณ มณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071128  ดวงตา อู่สินสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071127  ฐิติพร วารินสะอาด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071126  ฐิติพร ว่องประเสริฐกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071125  ไซนับ ฮะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071124  โชติมา เขียวแต้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071122  ชนิศา เพ็ชรสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071121  ชณุตพร ชุตินธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956