ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 661 ถึงข้อมูลที่ 720 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 12

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521073199  มงคล วงศ์จันทราสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073196  พรริษา สุขสงวน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073195  พรรณทิพย์ ประดับศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073192  ปุณยาพร ชูสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073190  ปัทมา แก้วจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073188  เบญจมาศ แซ่อั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073187  นุชมา หมัดเบ็ญหวัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073185  นิภาพร ไทยราช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073183  นพกร แก้วขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073182  ธีระพงค์ เบญจาทิกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073181  เทิดศักดิ์ จิตตะปาโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073180  ดีวนา หาสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073178  ชัญญา เจะแอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073176  จุฑารัตน์ อรันตะโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073174  จักรพันธ์ คงบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073173  เกศรินทร์ บามี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073172  กิตติยา พัวพัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073171  กมลชนก พุธภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2552
  521073169  อุไรวรรณ อินทร์ปราบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073167  อาซีมา บินดุเหล็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073166  อัญชลีพร ช่วยวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073165  อัจจิมา เพชรบุรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073160  เสาวลักษณ์ มณีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073159  สุรีย์รัตน์ ทับวัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073156  สุภาพร พันธ์คีรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073155  สุนันทา เพ็ชรมุณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073154  สุณิสา จันทวดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073151  สิริมา อินทร์ช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073150  สิริกุล ปรัชญานิพนธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073149  สายฝน ขาวพุทธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073146  ศรัญญา นันทปวิธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073144  วัชรี จริงจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073142  วลัยพร ทองดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073141  วราภร ทองรอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073140  วรางคณา ยอดคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073139  วรัญญา ชูศรีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073137  วรรณวิษา หลงละเลิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073136  วรรณวิศา ชัยสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073135  วรนันท์ เต็มดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073133  ระพีพร น้ำใส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073132  รสสุคนธ์ ศิริมุสิกะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073131  เยาวลักษณ์ มั่นคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073130  มีนา หีมชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073129  มัลลิกา นาวารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073125  เพียงโสม ซุ่นเซ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073124  เพลินพิศ เวชรังษี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073121  พิชญ์สุดา สกุลพรเกษม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073120  พิกุล หนูเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073118  ปาจรีย์ จันทร์สว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073116  ปริณดา ชดสร้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073115  ประพาภรณ์ นุ่นคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073114  บุญจิรา บุญเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073113  นุสราพร ภานุไพสิฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073111  นิรมล รัตนโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073109  ทัดทรวง ทิพย์ดนตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073107  ณัฐสุดา คุณทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073106  จุฬารัตน์ เกื้อหล่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073105  จุไรรัตน์ ศรีวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073104  จุไรรัตน์ ใจมั่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073103  จุรีย์ ชูเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956