ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6601 ถึงข้อมูลที่ 6660 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 111

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491071119  จุติมาพร ยอดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071118  จุฑารัตน์ ยืนยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071117  จุฑาทิพย์ มากพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071116  จิรพรรณ แก้วสารพัดนึก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071115  จิราพร แกล้วทนงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071112  จันทร์ทิรา ฤทธิเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071109  ขนิษฐา ขุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071107  การ์ตีนี เจ๊ะเด็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071106  กาญจนา บุญธาราวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071105  กัญจนพร สมนึก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071104  กอหรี้อ๊ะ ดนหรอหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2549
  491071101  เอกวิทย์ เพชรจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071100  อุดร ยิ้มแย้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071098  อาทิตยา กิรวาที  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071096  อรอุมา จอนจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071095  อรรถพล มั่นชูพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071094  หทัยทิพย์ นิ่มคร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071093  โสภิต พัดตั๋น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071092  เสาวภาคย์ อนุมาศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071090  สุพรรษา ประกายอนุรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071086  โศภนิศ ว่องบุณยรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071085  ศิรินทิพย์ วิวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071084  ศิริขวัญ เดชอรัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071082  วิภาดา หนูนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071081  วาทิต นพรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071080  วันทนีย์ ศรีสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071079  วัชรี ขุนหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071078  วรรณิภา เกิดชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071076  รุจิรา บูรณทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071075  ราตรี ถึงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071074  ยุสรา ซูสารอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071069  ภัทริน จงลักษณาวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071067  พยุดา นิยมเดชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071065  ปิยะชาติ สุวรรณพยัคฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071064  ปิติพร แสงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071063  ปานจรี ชูปี้  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071062  ปภพ ตันธนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071061  เบญจรัตน์ แซ่ก๊ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071060  เบญจพร ใจดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071059  บริบูรณ์ หุนตระณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071058  นุชเนตร รักงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071057  นุชนาถ สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071056  นิฮันนะ มะกาเจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071054  นริสา ไชยวารินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071053  ธีระ จินต์กระจ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071052  เทิดพงศ์ ชูช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071050  ณัฐพงศ์ ธรรมมนตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071049  ณัฐชยา เสนะกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071047  ชุติมา เลิศจิตวิกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071046  ชารีอ๊ะ หัดสะหลิม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071045  เฉลิมพล จตุรภัทรพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071044  ฉัตรธิดา วงศ์กิติธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071041  จิรพัฒน์ ศิริภัทรากูร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071040  จารุวรรณ มอบพิจิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071039  จันจิรา สุวรรณทัต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071037  กิติยา มาละกา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071035  กฤตติยา ทองพะวา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2549
  491071033  อาอีเส๊าะ ทองมัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071032  อาฟีนา สาและ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071031  อาทิษา ศรีทวีป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956