ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6661 ถึงข้อมูลที่ 6720 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 112

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491071028  สมฤดี วาสนาสัมพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071027  แวอัสอารี สีเดะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071026  วาสนา ยาวิเลิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071025  วาฑิตย์ นาคะปิณฑ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071024  วัชรพงศ์ ขันทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071021  พัณนิดา นพคุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071020  พัฒนา รัชตพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071017  พรรณวดี พุทธาโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071016  ผณินทร อรรถโกวิทกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071015  วรัญญู ปรัชญาเมธีธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071013  บุญเลิศ ชีทรัพย์เจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071012  นันทพร ทัศวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071011  นัฐวุฒิ นารีพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071009  ณัฐวดี นุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071008  ชิดชนก พรหมวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071006  จิรวดี อักษรสมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071003  กรองกาญจน์ ทองหมื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491071002  กนิษฐา ดำจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2549
  491061130  พรรษมน โมกขธรรมศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491061129  ตรีสุวรรณ คงคนึง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061128  ดวงพร หนูพรหม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061126  อาคม ตามปัญนะ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491061124  รอซลี ปรัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491061122  นันธิดา ไกรกราย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061118  วิวัฒน์ แดงเหมือน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061117  อธิการ บุญศิริ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061115  สุนิสา ลายศิริ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061114  สุกัญญา แหวนเพชร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061113  สิรินทร์รัตน์ อักษรนำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061112  วิลาสินี ทองผสมแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061111  วิระเดช ทองคำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061110  วิภาวรรณ เดชดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061109  รัตนาภรณ์ แก้วกสิ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061108  ยุพดี สุวรรณชาตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061107  ปาลิดา คงเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491061106  ปรีดาภรณ์ ปรอดทองสม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061104  ตถาตา สมพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061102  จิราวรรณ จันทร์โยธา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061101  จันทร์รักษ์ อารีย์วงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2549
  491061100  จรรจิรา มากคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491061097  อารีด บินหมัด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061096  อาภาภัชร์ บำรุงภักดิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061093  อรทัย สุขคง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061091  อนันต์ จันทรเกตุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061089  สุลักคณา สุขสง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061088  สุรสิทธิ์ เภามี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061087  สุนีย์ บิลหีม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061085  สุนันทา วินทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061084  สมฤดี กาญจนเพ็ญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061082  วิสานนท์ เหลือเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061075  มูฮัมมัดฮารน เม๊าะซา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061072  พรธิรา สังข์บัว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061071  ปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061069  บรม จันทรเกษ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061068  นารีษา บ่อเตย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061067  ธีรภรณ์ สุริยปราการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061064  ทศพล มาตรา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061062  โชติกา เดชสโร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061057  จรรยา จันทร์ประดิษฐ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061056  เคลียใจ เทพรักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956