ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6721 ถึงข้อมูลที่ 6780 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 113

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491061055  คงกระพันธ์ สัจจผล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2549
  491061052  อาณุชาติ ตรีวรรณไชย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061048  สมบูรณ์ ฉันโชคดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061047  ศศิธร ทองนะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061046  ศรัญ รักษ์ทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061045  วีรยุทธ สุวรรณโล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061043  วิจิตร หนูสิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061042  วิจารณ์ หนูสิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061041  วาริส เจะกา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061040  รัตกร อินทร์ชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061039  มาโนชญ์ ยกเชื้อ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061036  ภาคภูมิ ใสสุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061035  พิงค์พันธุ์ แพงพุทธ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061034  พงศ์พันธุ์ เพชรยอดศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061032  เผ่าไท ผคุณสินธ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061031  เปล่งศักดิ์ แสงป้อม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061030  ปริญญา เพชรชนะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061029  ปรเมศวร์ วรรณทองศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061027  ธีรพงษ์ โสมจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061024  ณัฐนนท์ เต็มภาชนะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061023  ณัฐกมล พับบำนาญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061020  เชาว์วัฒน์ บรรเทิงผล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061018  ชานน สืบสม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061017  ชัยฤทธิ์ ธาระพันธ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061014  ฉลองชัย โฉมทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061013  จิรวัฒน์ เดชเส้ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061009  กิตติศักดิ์ ชุมใหม่  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061008  กฤตเมธ ยอดระบำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2549
  491061007  ศิริรัตน์ จันทร์แก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2549
  491061006  รชาวี อ่างทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2549
  491061005  มัลลิกา เพชรชุม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2549
  491061003  ธนพร คุ้มครอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2549
  491061002  ณรงศักดิ์ ตุงผะโร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2549
  491061001  กฤษฏิ์ ไวตระกูล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2549
  491033025  อุดม แก้วมณี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033024  อารีย์ รัตนจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033022  อานัส บัวนาค  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033021  อับดลฮาลีม เพชรพลาย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033020  อ่อนอนงค์ จันทร์งาม  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033018  วีระพล แสวงกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033017  เพียรกิจ แก้วยอดเขา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033016  พีรวัส จันทองไฝ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033015  พิษณุ เจริญพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033013  ปิยะพงศ์ กาโร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033012  นิวุฒิ รุ่งเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033011  นราศักดิ์ สุทธิพูล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033010  ธีรยุทธ์ ยีหวันจิ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033009  ธีรพงษ์ ปานเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033008  เทวฤทธิ์ เอียดอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033007  ต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033006  ดำรงศักดิ์ แสงมณีประดับ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033005  ณัฐพงศ์ รักษ์ไทย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033004  ฐิตวิทย์ หนูประกอบ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033002  ชาตรี เพชรกูล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491033001  คนึง ไชยทองสุข  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031450  ฮุสนาณีย์ สะมะนิ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031447  รุสนานี แยนา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031445  อัสรี ชีวโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031444  อณัศยา พิณเศรษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031443  สุไวดา กาเส็มส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956