ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6781 ถึงข้อมูลที่ 6840 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 114

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491031442  ยาลานี บินสะตาปอ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031439  ไครียะ บิลังโหลด  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031436  อนุวัฒน์ รัตณรวมมาลา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031434  พงค์ศักดิ์ จินดารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031433  ฐากูร เพ็ชร์ชระ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031431  คเณศ สินธ์สาย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031430  วันวิสา ชูการ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031429  นิอามีน ตวนแมเร๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031428  นฤมล ดอกรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031427  จักรกฤษ เนาเนินทอง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031424  ลักณ์ษมัน ซียง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031423  รัตติกานต์ เหล่ทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031416  ฮาลีม๊ะ รอเกต  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031415  อุไรนา ดีเย๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031413  มนัสดา สมิททองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031412  เพ็ญสุดา ขันทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031411  ชารีฟ๊ะ รัตนทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031409  จตุพร นวลนิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031408  ดาริน นิยมเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031406  เอนก ดือราแม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031405  อุไร สุวรรณบัณดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031404  อำไพ ยุโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031403  อลิสา อาดหมาด  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031402  อัสณี มามะแตหะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031400  อนิต้า เจริญสุข  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031399  หัทยา ชาชะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031398  หนึ่งฤทัย บุญถาวร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031397  สุไหวย๊ะ ใบยี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031396  สุลาวัลย์ พระคง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031395  สุมิตร ดินเตบ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031393  สุพรรนิภา ดาวเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031392  สุนีย์ พุ่มพวง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031391  สุกัญญา อ่อนนวน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031390  สืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031389  สิริกิติยา หิรัญธานี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031385  ศุลีพร อิทธิฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031382  ศศิธร สร้อยรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031381  ศรายุธ ธารเนตร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031380  วีระวรรณ จันอิ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031379  วิริยา โต๊ะเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031378  วิภาวรรณ ขวัญอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031376  วรารัตน์ นาพิรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031374  ลลิตา สุวรรณเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031372  รอฝิกฮ์ ยียมเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031371  เยาวเรศ หลัดโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031370  เมธี บุญปลอด  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031368  ภาวีณา วชิรโกศล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031367  ฟาอีซะห์ คาเร็ง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031366  พุทธิพร สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031365  พัดชา เกื้อมา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031364  พลพัฒน์ หวานเปราะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031363  พรพิมล สุขขาว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031361  ปริศนา โต๊ะหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031360  เบญญทิพย์ ชูปล้อง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031359  เบญจมาศ โกศล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031358  บุณยาพร ชัยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031357  นุรฮาญาณี สามะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031356  ดุจเดือน บัวศรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031355  ณัฐกานต์ หวานแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031353  ซาบียี ดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956