ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6841 ถึงข้อมูลที่ 6900 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 115

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491031352  โชติกา นิ่มละออง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031351  ชมภูนุช พัดตัน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031350  จิราภา ภาวะไตร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031349  จิราภรณ์ ทองแดง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031348  จิราพร ใหม่พรม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031347  จิระวดี อุดมธรรมากุล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031346  จินตนา สร้อยสั้น  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031345  จิตติมา สุขสาคร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031344  จารุวรรณ จันทร์ศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031342  ขนิษฐา ยุทธโกศา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031340  กรรณิการ์ มีสิน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031339  กมลภรณ์ คุ้มสุภา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031332  ใหม่ ขวัญหลี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031331  สุนิษา หวั่นเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031329  ลัดดาวัลย์ มัยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031328  รุสลัน เจ๊ะอารง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031327  มารียำ แปะโพระ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031326  มัสตูรา หะยีนาแว  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031324  ปาริตา ขำนุรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031323  นูริยา เจะเอ็ม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031322  นุชญา ทองพูล  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031321  ณัฐญา รามสินธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031320  ฐายิกา ชูสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031319  ญาสมีน มะลี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031316  จิรา เหรียญนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031315  จิรวรรณ รัญวาศรี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031314  ขวัญเรือน ยอดพรมทอง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2549
  491031311  สุนารี สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031310  มาสีเตาะ ปาตี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031309  ฝาตีม๊ะ มาลัยสนั่น  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031308  นุรมา แวสแลแม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031305  ซูไบด๊ะ ยูนุ๊  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031303  ชารีดาฮ์ มูเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031302  ซากีนะห์ โดมูซอ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2549
  491031296  อุไรวรรณ เรืองทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031292  อานันท์รัตน์ ทวีรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031291  สุกัญญา ไวยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031290  สิริวรรณ ทิพย์พินิจ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031289  สวัชยา บุณยะตุลานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031288  ศิริกานต์ หิวานุพงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031287  วรรณภา สมุห์นวล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031286  ลียานา พันธพงศ์ธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031285  ลดาวัลย์ รักบางบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031284  รุสนาวาตี แมเราะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031283  รุสนา มาหะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031282  รูสนา เดสุหลง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031281  รุสณีญา มู่เก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031280  ริฎวาน แวสุหลง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031279  รัศมี ปาละแมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031277  พีรญา ฉ้วนกลิ่น  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031276  พิมพ์ศิริ สีทองเที่ยว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031275  พิชนันท์ สังข์มา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031274  พัชราภรณ์ เอี่ยมสอาด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031273  ปิยรัตน์ จิตภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031272  เบญจมาภรณ์ สาโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031271  บุศรา เต็มลักษมี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031268  นิธิกร ธรรมขันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031267  นิตยา แก้วแจ่มจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031265  ทิฆัมพร จิตรหลัง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031262  ดรุณี ปาทาน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956