ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6901 ถึงข้อมูลที่ 6960 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 116

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491031261  จุฬารัตน์ อารีชน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031258  ธันวรัตม์ สินสะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031257  กันยารัตน์ มาศโอสถ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031256  ก็ดีหย๊ะ หมัดอาด้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491031255  ฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031251  สุภัตตรา อักษรพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031250  สิริภา อาจณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031249  สักรี ดอเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031247  ศรัญญา สุวรรณเวหา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031244  วรารัตน์ รอบคอบ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031243  วรรณฮานี เจะเหง๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031242  ลลิดา อักษรคง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031239  รุจิรา สามเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031238  ราฮานี แวยะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031237  รอฟีดา มะเร๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031236  มูรณีย์ เจะอูมา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031235  มัลลิกา จำปาทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031234  ฟารีดะห์ มะตาเฮ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031233  ฟาตีมะห์ อัสมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031232  ฟัตฮียะห์ ตาเฮ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031230  พิไลวรรณ เพชรไฝ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031229  พัชรี บัวทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031228  ปิยนุช พรมเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031226  เบญจมาศ เครือจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031225  บรรพต เจริญพร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031224  เนตรชนก ตูลเพ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031223  นูรไอนี กาแต  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031222  นูรุลหุดา มะนุ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031221  นอรีย๊ะ มีการ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031220  ณัฏฐิกา เจะซู  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031219  ซีตีมารีแย ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031218  จุฑารัตน์ เกตุมุณี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031217  จิราพร สมทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031216  จารีญา แต่หละ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031214  จริยา จิตตพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031213  คอรีเยาะ อูเซ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491031212  อุดม กุ้งหรัด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031210  อับดุลกอหนี หวัดแท่น  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031209  อังคาร จันชัยชิต  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031208  อนุวัฒน์ พลวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031206  โสภิดา บุญเรืองรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031205  สุธาทิพย์ จ่าแจ่มกุล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031203  สิทธิพงษ์ แก้วคงที่  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031202  สาทิพย์ นาวาแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031201  ศุภฤกษ์ จันทวี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031199  วิศรุต คนเพียร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031198  วิรัช หวังสป  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031193  พงศนาถ รักษ์ไทย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031192  ปฐมพงศ์ ลีละวาณิชย์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031189  ธวัชชัย คงฉาง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2549
  491031186  ณัฐวุฒิ จำรัสเนตร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031185  ณัฐพงค์ ไทยราช  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031182  กิตติโชค จันทมุณี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491031179  อุเซง เจะหวังสวา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031178  อิสมาแอ แมเร๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031177  อิษฎา มาทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031175  อาทิมา สุวรรณพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031174  อาทิตยา ขันธ์พิสุทธ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031172  กฤษ ยูโสะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031171  อรุณ ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956