ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 6961 ถึงข้อมูลที่ 7020 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 117

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491031170  อรวรรณ ห่อเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031169  อรลักษณ์ ตันโลหะกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031168  อภิชนม์ เพชรนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031167  หทัยรัตน์ เสนีย์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031166  สุริยา ลางี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031164  สุนันทา ขอสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031163  สุดารัตน์ สันดาโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031162  สุฑาทิพย์ ศาสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031160  เชี่ยววิทย์ พัฒนสุขพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031159  ศิริณี จันทรชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031158  ศศิวิมล พัฒเท  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031157  วุฒิชัย สุขาเขิน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031156  วิลาวัณย์ พินสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031155  เรวัตร จิตเที่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491031154  รัตนา โตนแดง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031153  ระวีวรรณ เรนภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031151  มาเรียม พงพยัค  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031150  มนัส มะสะกา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491031149  มณฑนรรห์ วัฒนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031148  ภาวดี ทองแดง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031147  ภคนันท์ สุวรรณรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031146  ไพลิน สังวรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031145  พัชรา ปานสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031144  พรภัทรา พรอภิญญากุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031142  สุริวัสสา ลิ่มรัชชพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031141  ปทิตตา แก้วสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031140  นัฐฐา พิทักษ์พลานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031138  ธีรรัตน์ ลิมะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031135  ณัฏฐนิชา คลังข้อง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031133  ชุติมา เพ็ชร์มณี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031130  จุฑามาศ ทรงช่วง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031129  จิรานุช คงพรม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031128  จริยา โหมดงา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031126  กีรติ โชติรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031124  กัญญารัตน์ อุ่นนวล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031123  กรวิทย์ จันทร์พูล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491031122  อัสนี อับดุลซาลาม  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031121  อรวรรณ ศรีไสยเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031120  อรวรรณ พูนภูเขียว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031118  สุธิษา สีโท  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031117  สิริญญา พฤคฌาญาณ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031116  สิมาภรณ์ กิ้มเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031115  สอฝีหย๊ะ สุทธิกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031113  ศิริวิมล จันทสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031112  ศิริญญา แมนวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031111  วาซีตา เหมสลาหมาด  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031110  วันวิสา รัตนะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031109  วรลักษณ์ บัวบุศ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031108  วรรณา บูสมาด  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031107  ธีรยา โภคินศิรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031106  โรฮานี เหมาะแหล่  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031105  เรวดี ช่างสาน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031104  ยาสมีน สนิ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031103  มาดีฮะห์ ฮารี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031102  มาซีลา พรมกามินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031101  มณฑาฑิพย์ พฤษศรี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031099  เบญจวรรณ ดวงจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031098  โนรีซาน อูมูดี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031096  ณัฐพล บุญทอง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031094  จุธารัตน์ หรนรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956