ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7021 ถึงข้อมูลที่ 7080 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 118

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491031093  การะเกด ซื่อตรง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031092  อุษา พิกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031091  อิลมี ฮาแว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031087  อัจฉรา วิไลรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031086  อรอุมา ฉิมา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031084  สาลินี แปะเที่ยว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031076  ยาลิต้า เตะหมัดมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031073  มะกอเซ็ง หะแว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2549
  491031072  มนตรี ขาวเนียม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031069  ฟาตีมะห์ ยีหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031065  นูรมี สะอุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031059  กนกอร ฤกษ์ดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2549
  491031056  อาซือรินดา มาสา  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031054  อลิษา ช่วยชู  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031053  อธิษฐาน จันทร์ดำ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031052  สุปราณี หมัดอะดัม  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031051  สุนิสา นพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031048  ศิรินทร์ ดาโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031047  ศิริญญา ผ่องใส  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031045  ลีนาร์ ยูนุ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031043  มีนา บิลหลี  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031042  มัสรี สนิ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031038  นูรฮายา สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031037  นุชรี อ่อนช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031034  ดรุณี เมาะอะ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031033  ณัฐธิกา นิคม  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031029  จุรี เพชรหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031028  จิราพร มณีสงฆ์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031024  กาญจนา แก้วทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031023  กมลรัตน์ มณีโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2549
  491031020  สวัสดิ์ สันหะกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031018  วานีต้า เอียดหวัง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031015  ฟาอีซะห์ เตบสัน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031014  ฟารีดา หมาดสา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031013  เบญจมา วงศ์งาม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031010  นูรีดา ฮาแวมาเนาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031009  นารีรัตน์ ยุเด็น  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031007  นันท์ธิดา กาพย์เกิด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031005  ไดน่า บิลแสะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031004  ณัฏฐณิชา วุ่นสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031003  ฉวีวรรณ ชูช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491031001  กนกพร มาลี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2549
  491017106  อุรวี ชูเชิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017105  อุมารินทร์ แก้วเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017103  อินทิรา อินทองมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017102  อารีรัตน์ ยอดเกื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017099  อรทัย สุขอินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017097  ณิชกานต์ ทับทิมอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017096  อจิรา ปานดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017094  เสาวลักษณ์ สีหยนตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017090  สุรภา คุณพาที  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017085  สุทธิพงศ์ ห่อทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017082  สุจิตรา ฉัตรจินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017081  สุกัลยา เจ้ยฉิม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017080  สิริมา บวชเหตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017079  สมพร ปาตังตะโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017078  สมพร ทองดีเลิศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017077  สมประสงค์ เอียดหวัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017076  สมบูรณ์ แก้วสมวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017075  สมจิต หลีวิจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956