ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7081 ถึงข้อมูลที่ 7140 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 119

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491017072  ศุจิรัตน์ จิระกาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017071  ศิริวรรณ ศรีประยูร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017069  ศิริพร ตรีพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017068  ศิริพร แขกพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017066  ศรินธร ยุพยงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017065  แวรุสนีดา ยือลาแป  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017064  วุฒินันท์ มณีพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017063  วีรพันธุ์ ขวัญเกื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017061  วิไลรัตน์ ส่องสี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017060  วาสนา ล่วนควั่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017057  วรุณยุพา ทิ้งแก้วขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017056  วราพร อรัญดร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017055  วนิดา มุสิกพงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017053  วณิชญา ลาภสกุลอนันต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017051  ยินดี เรืองศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017050  มาหามัดซูคอยรี แวหะยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017049  มาริสา บุตรรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017044  ปิยะนุช จันทร์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017043  ปานทิพย์ ธรรมสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017042  ปรียาภรณ์ ณ มณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017038  เนติมา ทองมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017037  เนตรยา เพ็งจำรัส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017036  นุชเนตร แสงรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017034  นิรัตน์ สุวรรณบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017033  นัยนา คูหาสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017031  นรีรัตน์ อิฎฐผล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017029  นภาพร ดำวุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017028  เดโช บูรณ์เบน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017027  ณัฐวุฒิ หมันเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017025  ณยฎา อิ่มศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017024  ซัยนับ เตาวะโต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017023  ชัยยา สุวรรณรัศมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017021  ชไมพร แก้วเดิม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017018  จุรีพร ไชยบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017017  จุฑาภรณ์ แก้วสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017015  จิราพร เพ็ชรแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017014  จันทนา นกหมุด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017013  ขวัญรวี ศรีแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017011  กูเรช หมั่นยิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017007  กิติมา ทองเภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017006  กานต์ชนก แสงเนตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017003  กัญญารัตน์ แก้วเรียง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491017001  กนกวรรณ พุฒนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013043  ศิริพร กาละมิตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013042  วีรวุฒิ จิตใจรัก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013041  ลัดดาวัลย์ ทวีศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013040  ยุพดี มะอูน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013038  ภูวนัย ขุนหลัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013036  ทวีศักดิ์ สมบัติยานุชิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013035  ดนัย คงไข่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491013034  โมไนย อิราณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013033  อัศนีย์ คลังข้อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013032  อัจฉราวดี สมันเหมือน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013031  อรพินท์ ชุมบุญรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013029  อภิรัตน์ แก้วประถม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013028  อโนทัย อุไรรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013027  อนุสรา ผ่องสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013026  สุรศักดิ์ บุญทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013025  สมเกียรติ สำเร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013024  ศุภวรรณ บุญรังษี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956