ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7141 ถึงข้อมูลที่ 7200 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 120

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491013022  วัฒนา สุดใจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013019  รินดา ยวงใย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013018  รังสิมันต์ เจริญมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013017  ยุวนันท์ ทองห่อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013016  ยุพดี สงสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013015  มีนา เผือกหอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013011  ปัทมา ประกวดแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013010  บุปผชาติ เงินจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013008  ธันยาภรณ์ เลิศวิสุทธิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013007  ธนภรณ์ นันทโย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013006  ณาฎศิลป์ คงอินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013005  ฌาวดี เขียดนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013004  ชิงชัย ชูช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013003  จารุมาศ เอ่งฉ้วน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491013001  กัลยาณี คงดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491012229  ฮามีเนาะห์ ยูโซะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012229  ฮามีเนาะห์ ยูโซะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012227  เอกศักดิ์ ไชยบัญดิษฐ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012227  เอกศักดิ์ ไชยบัญดิษฐ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012226  เอกวัฒน์ สินธ์สาย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012226  เอกวัฒน์ สินธ์สาย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012225  อุเส็น ปาลาเร่  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012225  อุเส็น ปาลาเร่  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012224  อุสมาน อับดุลเลาะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012224  อุสมาน อับดุลเลาะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012223  อุไรวัลย์ ทองพรม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012223  อุไรวัลย์ ทองพรม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012222  อุไรวรรณ ไข่แก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012222  อุไรวรรณ ไข่แก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012221  ธิติวรรณ อินทสระ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012221  ธิติวรรณ อินทสระ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012220  อุทัย สุขทร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012220  อุทัย สุขทร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012219  อุดม ทองมี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012219  อุดม ทองมี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012218  อิสมาแอล ขุนดำ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012218  อิสมาแอล ขุนดำ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012217  อิสมาแอ นิสัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012217  อิสมาแอ นิสัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012216  อำพรรณ ขาวล้ำเลิศ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012216  อำพรรณ ขาวล้ำเลิศ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012215  อาสีด เทศอาเส็น  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012215  อาสีด เทศอาเส็น  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012214  อารีย์ ยูฮันนัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012214  อารีย์ ยูฮันนัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012213  อานุภาพ ทับพรหม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012213  อานุภาพ ทับพรหม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012212  อานุภาพ ฉายารจิตพงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012212  อานุภาพ ฉายารจิตพงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012211  อับดุลฮากีม สาลีเปน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012211  อับดุลฮากีม สาลีเปน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012210  อัญชลี ปานเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012210  อัญชลี ปานเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012209  อลาวีย์ มะซอ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012209  อลาวีย์ มะซอ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012208  อรุณพร พรหมโน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012208  อรุณพร พรหมโน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012207  อรรถพล พร้อมมูล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012207  อรรถพล พร้อมมูล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012206  อรพร นันทสอน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956