ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 721 ถึงข้อมูลที่ 780 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 13

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521073102  จุฑาวัลย์ พุดหอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073101  จุฑาภรณ์ นันทิโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073099  จิราภรณ์ ขวัญสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073098  จันทิมา ช่วยตรึกตรอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073097  จริยา ดาวัลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073096  จตุพร สีนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073095  กิติยา รักษ์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073093  กาญจนา รักษาวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073091  กาญจนา แก้วศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073090  กลอยใจ มากเกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073089  กฤติยา ราชเล็ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073088  กรรณิการ์ คงชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073087  กชกร โสมะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2552
  521073086  อุษา ชิภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073085  อามิเด๊าะ มัธยม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073084  อังคณา ยัฆพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073082  เสาวณีย์ คงยศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073078  สุรางคณา สุขใส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073077  สุภาภรณ์ เกษสุภา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073076  สุพัตรา ยอดจตุการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073074  สุชิรา เจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073073  ศศิมล ฤทธิ์มณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073072  วุฒิชัย แซ่ตัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073069  วิราวรรณ กาละทีโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073067  วลัยภรณ์ กิ้วเส้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073066  วราภรณ์ ขจรกลิ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073065  วรรณภรณ์ ผลเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073064  ลัดดาวัลย์ ชูเพ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073062  ลักขณา นวลศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073060  มารีน่า มูเก็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073058  มะลิวัลย์ อิสระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073056  มณฑามาศ วรรณเพ็ชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073055  ไพลิน พิณทะมะโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073053  ผกามาศ ขวัญปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073051  ปวีณา พรายพรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073047  นารีซ่าร์ สายสโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073045  นสิริ จิรัฐิติวิวรรธน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073044  นฤมล บุญโยดม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073043  นภาภรณ์ ประทุมรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073040  ธาริตา เขียวเหมือน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073039  ดีนายุทธ แก้วประดับเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073038  ดารุณี นวลออง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073037  ดารารัตน์ สิทธิมิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073035  จุฬาลักษณ์ คำฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073034  จิราวรรณ แก้วสัตยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073032  กฤชนนท์ กิ่งเกาะยาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073031  กาญจนา เงินจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2552
  521073026  สุมาลี เส็มหมาด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073025  สุนิตตรา แล้เล๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073022  ศุภราภรณ์ ศรีโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073021  ศศิประภา ประพรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073019  วรรณา ทองสองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073018  วรรณิศา หมันเตะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073016  เรณู บุตรปอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073015  ไมมูน๊ะ ติ้งสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073012  พิชิตพล จันทโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073011  ปานฤทัย จันแท่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073008  ชินาภรณ์ ซึ้งสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073006  จุฑาภรณ์ หมานเส้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073005  จีรวรรณ หีดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956